Přejít k obsahu

CEEPUS pro AR 2018/2019

Nyní je možné podávat přihlášky na mobility CEEPUS pro AR 2018/2019.

Uzávěrka pro podávání přihlášek na *zimní semestr*je *15. 6. 2018
*(zároveň prosím o jejich postoupení naší NCO co nejdříve, nejdéle však
do 14 dnů).

Uzávěrka pro podávání přihlášek na *letní semestr*je *31. 10. 2018*(v
rámci sítí) a *30. 11. 2018*pro freemovers.

Informace o programu CEEPUS jsou na
http://www.international.zcu.cz/ostatni/ceepus.html

Vyhlášení dodatečného výběrového řízení INTER-18

termín je určen na 18. 6. 2018

Freemovers, INTER-18

Informace o výběrovém řízení v rámci mobilitního programu INTER-18 na rok 2018 najdete zde. Přihlášky zašlete ihned nebo nejpozději do mezních termínů, a to na email benesovk@khk.zcu.cz.

Aktuální formuláře naleznete na: http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/formulare.html

Tabulka přidělených finančních prostředků na měsíc pobytu dle cílové země.

 

Termíny uzávěrky na nominace výjezdů studentů v roce 2018 z jednotlivých fakult:

Jednotlivá kola výběrového řízení

Mezní termíny zaslání přihlášek

6. 12. 2017 (1. kolo)

uzávěrka zaslání přihlášek do 5. 12. 2017

13. 2. 2018 (2. kolo)

uzávěrka zaslání přihlášek do 12. 2. 2018

12. 4. 2018 (3. kolo)

uzávěrka zaslání přihlášek do 11.4. 2018

 

CO TO JE?

  • Program studijních výjezdů studentů ZČU do zahraniční.
  • Student si veškerou administraci spojenou s přijetím a studijním pobytem na zahraniční instituci zařizuje sám (popř. ve spolupráci s fakultou – dle individuální domluvy na fakultě). U této formy výjezdu nemusí mít fakulta s přijímající vzdělávací institucí uzavřenou bilaterální smlouvu.
  • Výjezdy je možné uskutečnit v kalendářním roce 2018 za účelem studijního pobytu
  • Studijní pobyt:

1) Absolvování celého semestru výuky na zahraniční instituci včetně doložení absolvovaných výsledků studia (v podobě formuláře Transcript of Records), v případě zemí s ECTS systémem doložením splnění min. 20 ECTS kreditů. U zemí bez ECTS systému zapsání a absolvování čtyř a popřípadě více předmětů.
2) Zpracování podkladů pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci včetně sběru materiálů, např. v knihovně (popř. práce na specifikovaném projektu, výzkumu).
3) Jazykový či jiný odborný kurz.
 

PODMÍNKY PROGRAMU: 

  • Vyjíždět mohou studenti prezenčního studia bakalářského, magisterského, doktorského studijního programu
  • Studenti během svého studijního pobytu v zahraničí nesmějí přerušit studium na ZČU
  • Délka studia studenta na ZČU se jeho zahraničním pobytem nezbytně neprodlouží
  • Minimální délka pobytu je 1 měsíc
  • Pobyt studentům nesmí být spolufinancován z dalších zdrojů (především Erasmus)
  • Studentovi musí fakulta uznat zahraniční pobyt do jeho studijního plánu na ZČU
 
Termín "freemover" nemá žádný formální status. Tento koncept se vztahuje k počátkům programu Sokrates/Erasmus, kdy označoval studenty, kteří z programu dostali finanční podporu mimo rámec specifických výměnných dohod mezi jednotlivými univerzitními katedrami. Tehdejší myšlenkou bylo povzbudit co nejvíce studentů, aby měli šanci studovat na jiné univerzitě. Když však došlo k významnému nárůstu v počtu studentů, tento druh mobility v rámci programu byl zrušen. Avšak termín byl vytvořen a s ním i určité povědomí v akademickém světě. Nyní je užíván volně jako označení pro studenta, který je přijat ke studiu na univerzitě v jiné zemi, obvykle na semestr, někdy i na rok, mimo jakýkoliv řádný nebo standardní program (např. Erasmus, bilaterální dohody mezi dvěma univerzitami). Jedinou výjimkou je program CEEPUS, kde je „freemover“ forma mobility stále ještě nabízená a realizována.

Student žádající o přijetí na zahraniční univerzitě si nemůže svou žádost nijak vynutit; naopak, přijetí na univerzitě je výrazem dobré vůle na její straně. To samozřejmě znamená, že každá univerzita má odlišná pravidla. Některé freemovery vůbec nepřijímají (nebo přijmout nemohou). Jiné, zvlášť ty, které mají zájem zvýšit počet zahraničních studentů na své instituci, je vítají. V některých případech VŠ požadují školné. Ve všech případech záleží na rozhodnutí konkrétní univerzity, u které se ucházíte. Tato příležitost je často využívána, když má student zájem navštívit instituci kvůli nějaké specializaci, která je tam nabízena nebo kvůli vyučujícímu, který je předním expertem ve svém oboru.

 

7. 11. 2017 Bc. Kateřina Benešovská

(aktualizováno 7. 11. 2017)

 

 

Patička