Přejít k obsahu

Zahraniční stáže - novinky

NOVÁ MOŽNOST STUDIA V ZAHRANIČÍ - ERASMUS

v prvním kole výběrového řízení máte možnost vyjet na Slovensko na Prešovskou univerzitu a do Regensburgu na Hochschülle für katolischemusik (výběr do 15. 12.) a přihlášky na pobyty do 20. 1. 2020.

Po 23. 1. 2020 vyhlásí fakulta doplňkové kolo, v němž nabídneme všechna zbývající místa všem studentům (bez ohledu na studovaný program či obor), kteří se hlásí v případě zájmu přímo paní Lavičkové (děkanát FPE).


INTER-2020 (Free movers) - uzávěrka je 10. 2. 2020.

Účel zahraniční studijní stáže v projektu INTER:
1) Absolvování celého semestru výuky na zahraniční instituci splněním v případě zemí s ECTS systémem min. 20 ECTS kreditů a zemí bez ECTS
systému splněním min. čtyř, popř. více předmětů.

2) Zpracování podkladů/výzkumu pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci včetně sběru materiálů, např. v knihovně, archívu apod., pobyt má délku minimálně 30 dní.

3) Jazykový či jiný odborný kurz. Jazykový kurz se týká především studentů, jejichž hlavním oborem je studium daného jazyka. Popř. se bude
akceptovat výjezd studenta na odborný jazykový kurz v rámci specializovaných kurzů (většinou letní školy) organizované zahraničními
univerzitami. Rozsah min. 15 hodin týdně, pobyt má délku minimálně 30 dní.


Praktická stáž v České škole bez hranic Paříž

1)Rozsah, studijní a jazykové požadavky - uchazeč musí být studentem pedagogického či filologického oboru - smlouva se uzavírá v rozsahu 38 odpracovaných hodin týdně - doporučena minimálně základní znalost francouzského jazyka, není však nezbytná (ve škole i se žáky se komunikuje výhradně česky)

2)Výuka Stážisté pracují jako asistenti hlavního učitele, v případě zájmu či potřeby mohou vést výuku i samostatně. Výuka probíhá v následujících dnech; učíme český jazyk a české reálie v rozsahu RVP ČR; v předškolním věku děti jazykově připravujeme na nástup do 1., respektive 0. ročníku.

3)Příprava na výuku Jeden den v týdnu je vyhrazen na přípravu pro předškolní skupiny (úterý) a jeden den na přípravu školní výuky (pátek). Tato příprava je vedena třídními učiteli. Dále se každý připravuje individuálně.

4)Administrativní a organizační činnost Administrativní činnost spojená s výukou (zapisování do třídních knih, zapisování domácích úkolů, průběžná správa žákovských katalogových složek, komunikace s rodiči, účast na pedagogických poradách). Prezentace školy (FB, web školy, fotografie). V případě školních akcí pomoc s organizací, účast na nich.

B) Přínos stáže 1) Pedagogická zkušenost v první České škole bez hranic 2) Možnost práce s bilingvními žáky 3) Seznámení se s metodologií výuky bilingvních mluvčích (včetně možnosti konzultací se zakladatelkou českých škol a ředitelkou ČŠBH Paříž Lucií Slavíkovou-Boucher) 4) Stáž se započítává do studia – kredity dle vysílající univerzity 5) Možnost realizace vlastního výzkumu (bakalářské nebo diplomové práce) 6) Poznání francouzské kultury a stylu života, a to nejen v Paříži 7) Možnost osvojení či zlepšení znalosti francouzského jazyka

C) Podpora 1) Zprostředkováváme nabídky ubytování (samostatné studio 10m2 – 15m2 v centru Paříže) a pomůžeme i s jeho vyřízením (ubytování je převážně nabízeno přímo rodiči) 2) Zprostředkováváme možnosti dalšího přivýdělku (převážně hlídání dětí nebo soukromá výuka češtiny) 3) Poskytujeme součinnost při vyřizování stáže i v jejím průběhu. 4) Naši stážisté mají možnost se zúčastnit letní konference českých škol v zahraničí a jejího vzdělávacího programu ve zvýhodněném tarifu. V případě zájmu či dotazů neváhejte kontaktovat našeho koordinátora Erasmus plus Martina Jíšu: pariz@csbh.cz

Stáž v České škole bez hranic, Londýn (ČŠBHL)

Zaměření:  výuka bilingvních dětí předškolního věku, 1. či 2. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk, prvouku, zeměpis a dějepis, drobné administrativní práce

Minimální délka stáže: 5 měsíců

Úvazek: 38 hodin týdně

Náplň stáže: Zapojení stážisty 38 hodin týdně (rozloženo nepravidelně v rámci týdně dle potřeb organizace).

Výuka v ČSBHL probíhá ve středu a sobotu, proto se od stážistů očekává zapojení zejména v těchto dnech – mimo tyto dny může být stážista požádán o pomoc při organizování a zajištění mimoškolních aktivit (mezinárodní workshopy, literární akce pro děti, příměstské nebo pobytové tábory, prezentace školy v rámci slavení českých státních svátků apod.).  Kromě toho se stážisté účastní pravidelných týdenní mítinků v Českém centru.

Od stážistů se očekává aktivní příprava na výuku i samotná aktivní účast ve výuce (vždy za odborného vedení a dohledu učitele, ke kterému byl stážista přidělen). Tento učitel zadává stážistovi témata ke zpracování v rámci přípravy na výuku, současně může stážistu požádat o plnění drobných administrativních úkonů, např. kopírování, jednoduchou administraci emailu, vytvoření a aktualizaci listu kontaktů apod.

Požadavky: CV a motivační dopis, pohovor přes skype před přijetím komunikativnost, organizační schopnosti, samostatnost a flexibilita

spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce (s ostatními stážisty i učiteli) angličtina na komunikační úrovni pokročilá znalost práce na počítači (nutností: Word, Excel, Power Point, vítané: Photoshop, Canva, Google aplikace)

vhodné pro studenty od 4. ročníku Mgr nebo pro studenty NMgr studia

preferujeme studenty učitelství pro mateřské školy, 1. stupně nebo 2. stupně ZŠ a oborů v kombinaci s českým jazykem a dějepisem (případně studenty s kombinacemi s výtvarnou výchovou, hudební výchovou či zeměpisem)

 O České škole bez hranic v Londýně:

Česká škola bez hranic, Londýn je nezisková organizace, která poskytuje výuku českého jazyka a českých reálií pro děti žijící za hranicemi České republiky jako doplnění základní školní docházky, kterou děti českého původu absolvují v britských školách. Vyučuje děti už od dvou let ve dvou předškolních skupinách. Školní sekce začíná nultým ročníkem pro děti od pěti let a pokračuje až do deváté třídy. Výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího programu, který odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR. Po každém pololetí žáci obdrží osvědčení, které je ekvivalentem českého vysvědčení.
Činnost školy je koordinována spolkem Česká škola bez hranic z. s., jehož hlavním cílem je výchova česky mluvící mladé generace vyrůstající v zahraničí.

Více informací na www.czechschool.org.uk

 


Země v aktuální nabídce pobytů
· SRN, Rakousko, Švýcarsko
· SRN
· Maďarsko, Egypt, Severní Makedonie


Podrobné informace – SRN, Rakousko, Švýcarsko
· pobyty DAAD
· aktuální stipendijní nabídka organizace DAAD* (Německé akademické výměnné služby) Dovolujeme si Vás připomenout blížící se termín odevzdání přihlášek na stipendia do Německa DAAD (zejména pro studenty MSP, DSP, postdoc a VŠ učitele) 15. 11. (letní kurzy 1. 12.) a BTHA 1. 12.
Kontaktní osobou pro DAAD je pro celou ZČU Dr. phil. habil. Bernhard Chappuzeau, který působí na KNJ a rád poskytne veškeré informace a případnou podporu.


Stipendia vlády Švýcarské konfederace mají uzávěrku 16. 11. a stipendia programu AKTION ČR - Rakousko pro VŠ učitele 30. 11. Přihlášky se mohou podávat v německém nebo anglickém jazyce (s výjimkou letních jazykových kurzů NJ, viz DAAD).

1. Německo - DAAD<https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=29> Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí řadu stipendií pro různé skupiny (pro studenty od 2. ročníku, studenty MSP, doktorandy, vědce až po VŠ učitele). Ve výše uvedené tabulce naleznete odkaz na stránkách DAAD, kde je podrobný popis každé stipendijní nabídky. Rovněž tam naleznete popis, jak podat přihlášku.
U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších) se žádosti podávají do 15. 11. 2019.
Žádosti o stipendia na letní kurzy němčiny se podávají do 1. 12.
Tištěnou verzi žádosti posílejte do sídla Akademické informační agentury (AIA), Dům zahraniční
spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

Výjimka:
Studenti MSP v oborech architektura, umění, film, scénické umění a hudba, posílají svoje žádosti elektronicky
přes portál DAAD a paralelně v tištěné verzi včetně ukázek prací přímo do centrály DAAD v Bonnu.
Upozorňujeme na dřívější deadline pro tato stipendia: architektura 30.9.2019, hudba 15. 10. 2019, scénické
umění 31. 10. 2019 a výtvarné umění, design, vizuální komunikace a film 30. 11.2019.

2. Německo - Česko-bavorská vysokoškolská agentura<https://www.dzs.cz/cz/akademickainformacni-
agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=28>
Žádosti o stipendium se přijímají nejpozději do 1. 12. 2019.
Stipendijní podmínky, informace o potřebných dokladech a doručující adresy naleznete ve výše uvedené
tabulce.

3. Švýcarsko - stipendia vlády Švýcarské konfederace<https://www.dzs.cz/cz/akademickainformacni-
agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=44>

a) Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro akademický rok 2020/2021 dvě stipendijní
místa pro studenty DSP a postdoktorandy/vědce.
b) Vláda Švýcarské konfederace nabízí stipendia pro studenty konzervatoří a VŠ uměleckých směrů. V této
kategorii nemá Česká republika daný počet stipendijních míst.
Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti od
Akademické informační agentury (AIA) elektronickou cestou podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.

4. Rakousko - AKTION<https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/prehled-stipendii/>
a) Studenti MSP, DSP a akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1-5 m) do 31.
10. 2019.
b) VŠ učitelé se mohou ucházet o 1-měsíční stipendijní výzkumný pobyt do
30. 11. 2019.

V případě dotazů se neváhejte na nás obrátit.
Sabine Borovanská, M. A.
Akademická informační agentura (AIA)
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
Tel.: (+420) 221 850 504
Mob.: (+420) 602 169 135
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz<mailto:sabine.borovanska@dzs.cz>
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4 | 110 00 Praha 1
www.dzs.cz<http://www.dzs.cz/> | www.naerasmusplus.cz<http://www.naerasmusplus.cz/>
[cid:image002.png@01D5689A.2C53A830]<http://www.dzs.cz/>

5. Česko-německé kulturní Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee (Východní Bavorsko) nabízí tříměsíční stáže v oblasti kulturního managementu.

6. Podrobné informace – Maďarsko, Egypt, Severní Makedonie
Pro akademický rok 2020/21 nabízí Maďarsko 25 stipendijních míst na studijní pobyty pro studenty BSP a MSP v délce 5 měsíců, 12 stipendijních míst na výzkumné pobyty pro VŠ učitele v délce 1 až 2 týdny a 12 stipendijních míst na výzkumné pobyty pro VŠ učitele v délce 1 až 3 měsíce. Dále nabízí studijní pobyty v celkovém rozsahu 27 měsíců pro zájemce z řad studentů DSP v délce do 9 měsíců. Zájemcům o letní kurzy maďarštiny z řad VŠ studentů a VŠ učitelů v roce 2020 nabízí maďarská strana 12 míst s délkou pobytu 1 měsíc.
Termín odevzdání přihlášek je 2. prosince 2019 do 12:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).
Egypt nabízí 4 stipendijní místa na studijní pobyty pro studenty DSP v délce 10 až 12 měsíců a 2 stipendijní místa na studijní pobyty pro VŠ učitele v max. délce 10 dnů. Dále nabízí studijní a přednáškové pobyty v celkovém rozsahu 18 měsíců pro zájemce z řad VŠ učitelů a vědeckých pracovníků v délce 3 až 5 měsíců.
Termín odevzdání přihlášek je 13. prosince 2019 do 15:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).
Severní Makedonie nabízí studijní pobyty v celkovém rozsahu 10 měsíců pro zájemce z řad studentů BSP a MSP v max. délce 2 měsíců, a rovněž 10 měsíců pro zájemce o studijní pobyty z řad studentů DSP v max. délce 2 měsíců. Dále nabízí 2 stipendijní místa na studijní a přednáškové pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky v max. délce 10 dnů.
Termín odevzdání přihlášek je 13. prosince 2019 do 15:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).
Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.
Mgr. Pavel Rybář
Akademická informační agentura (AIA)
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
Tel.: (+420) 221 850 505
E-mail: pavel.rybar@dzs.cz
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4 | 110 00 Praha 1
www.dzs.cz | www.naerasmusplus.cz

7. Vyhlášení předkola výběrového řízení pro program INTER-20, tj. freemovers pro celosemestrální výjezdy v LS 2019/2020 do mimoevropských/mimoerasmových zemí.

Fakultní termín pro odevzdání zápisu o výběrovém řízení, podepsané přihlášky studentů (Student Application Form) včetně studijních plánů (Learning Agreement) je 8. 10. 2019 - odevzdat vedoucí katedry


Vyhlášení dodatečného výběrového řízení Erasmus+ 2019/20 - LS na studentskou mobilitu. Zápisy o výběrovém řízení, přihlášky studentů do 8.10.2019 vedoucí katedry. Budou obsazována pouze volná místa z Erasmus+ dohod (v Erasmus smlouvě oddíl E, Calendar)


Německá akademická výměnná služba (DAAD) přijímá do 30. dubna 2019 žádosti:

1. o výzkumná stipendia pro studenty DSP a mladé vědce, o stipendia na výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce, pro bilaterální výměnu vědců,

pro pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura a umění, nová pozvání pro bývalé stipendisty a studijní cesty skupin studentů do Německa (termín 1. května).

Přihlášky se podávají elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

2.Německo – Česko-bavorská vysokoškolská agentura
<https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=28>

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční studijní pobyty pro studenty DSP a MSP. Žádosti o stipendium se přijímají
nejpozději do *1. 12. 2019.*

Stipendijní podmínky, informace o potřebných dokladech a doručující adresy viz výše.


3.Švýcarsko – stipendia vlády Švýcarské konfederace
<https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=44>

a.Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro akademický rok 2020/2021 *dvě stipendijní místa pro studenty DSP a postdoktorandy/vědce*.

b.Vláda Švýcarské konfederace nabízí stipendia pro *studenty*konzervatoří a VŠ uměleckých* *směrů. *V této kategorii nemá Česká
republika daný počet stipendijních míst. Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti od Akademické informační agentury (AIA)
elektronickou cestou podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.

4.Rakousko – AKTION
<https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/prehled-stipendii/>

a.Studenti MSP, DSP a akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1-5 m) do 31. 10. 2019.

b.VŠ učitelé se mohou ucházet o 1-měsíční stipendijní výzkumný pobyt do 30. 11. 2019.

 


Vyhlášení dodatečného výběrového řízení na studentskou mobilitu Erasmus+ 2019/20.

termín odevzdání zápisu a přihlášky nejdéle do 5. 4. 2019 elektronicky i písemně  
Přihlášku lze stáhnout na stránkách ZV v sekci Erasmus / Formuláře: http://international.zcu.cz/erasmus/studijni_staz_page/formulare.html


Zahraniční stáž, neboli nadnárodní mobilita ve vzdělávání za účelem nabývání nových dovedností, je jedním ze základních způsobů, kterým mohou mladí lidé zlepšit svou budoucí zaměstnatelnost a posílit osobní rozvoj. Mobilita ve vzdělávání zvyšuje kvalitu lidského kapitálu, protože díky ní mají studenti přístup k novým znalostem a zdokonalují své jazykové schopnosti a mezikulturní kompetence. Zaměstnavatelé tyto přínosy uznávají a oceňují. Díky studentské mobilitě pozná vyjíždějící student způsob života i výuky v jiné zemi, získá nové kontakty a naučí se větší samostatnosti

Využijte možnosti vycestovat a kontaktujte vedoucí katedry hudební výchovy a kultury Mgr. et Mgr. Romanu Feiferlíkovou, Ph.D.

Koordinátorem zahraničních vztahů na FPE je PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. (proděkan pro studijní činnost Fakulty pedagogické).

Vzdělávací mobility organizované KHK:

 Důležité odkzazy zde, zde

Erasmus+ ve zkratce zde.

Více o zahraničních mobilitách najdete na internetových stránkách Zahraničních vztahů ZČU -www.international.zcu.cz. Zde je možné nastavit si zasílání aktuálních informací na email (vhodné při aktuálních výzvách apod.).Nově též na FCB stárnkách: https://www.facebook.com/mobilityFPE/

 

Patička