Přejít k obsahu

Vstupní požadavky pro přijetí k doktorskému studiu Hudební teorie a pedagogika:

1. Titul magistr (Mgr. či MgA., případně PhDr. nebo PaedDr.) v oboru učitelství pro střední školy (nebo 2. stupeň základních škol) pro předmět hudební výchova, případně v oboru muzikologie či hudební umění.

2. Předpoklady pro vědeckou práci doložené aktivními vystoupeními na odborných konferencích, publikační činností apod.

3. Úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

 

Požadavky pro přijímací zkoušku:

I. Část písemná (elektronické zaslání):

a) předložení písemného projektu zamýšlené disertační práce v rozsahu 5 až 10 normostran textu podle následující osnovy:

– pracovní název práce,

– stručný přehled stavu pramenů a literatury ke zvolenému tématu,

– návrh cílů, metod a struktury zamýšlené práce,

– představa o přínosu disertace pro hudební výchovu, hudební kulturu či pro obor Hudební teorie a pedagogika;

b) předložení soupisu prostudované vědecké a odborné literatury související s disertačním tématem;

c) předložení soupisu publikovaných i nepublikovaných odborných prací, aktivních vystoupení na vědeckých konferencích apod.

II. Část ústní:

d) osobní odborný zájem o vytipovanou oblast hudební výchovy či hudební kultury; 

e) základní ucelený přehled o oborech hudební výchova, pedagogika a hudební věda;

f) interpretace ad hoc předloženého cizojazyčného textu prokazující aktivní znalost jednoho muzikologického jazyka na úrovni úspěšné závěrečné zkoušky z cizího světového jazyka při vysokoškolském studiu.

Termín odevzdání přihlášek: do 20. září - Přijímány jsou pouze elektronické přihlášky podané na adrese http://eprihlaska.zcu.cz. Administrativní poplatek za přijímací řízení je 500 Kč. Údaje pro platbu se uchazeči vygenerují automaticky po podání elektronické přihlášky.  Přihlášku v papírové podobě - ke stažení na https://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/doktorske_studium.html přinesete se všemi přílohami na přijímací zkoušky 27.9.2019.

Termín pro zaslání disertačního projektu a dalších materiálů: do 20. září 2019 (elektronicky na adresu lkvetono@khk.zcu.cz).


Termín přijímacích zkoušek: 27. září 2019 v 9 hod. na Katedře hudební výchovy a kultury FPE ZČU, Klatovská 51, 301 00 Plzeň v místnosti KL204e.

Vyhláška děkana č. 9VD/2019

Patička