Přejít k obsahu

Informace pro uchazeče o studium

S dotazy ohledně studia na katedře hudební kultury se můžete obracet na:

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. -   vedoucí KHK


 Informace o přijímacím řízení na rok 2019/2020

Přijímány jsou pouze elektronické přihlášky podané na adrese http://eprihlaska.zcu.cz

Termín odevzdání přihlášek:

a)      bakalářské studijní programy: do 31. 3 2019

b)     navazující magisterské programy: do 31. 3 2019

c)      doktorský program: do 26. 8. 2019

Termíny přijímacích zkoušek
Na bakalářské studijní obory a na magisterský studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se bude přijímací zkouška konat v termínu od 3. do 10. června 2019. Ve stejném termínu se bude konat i talentová zkouška na bakalářské obor Hudba se zaměřením na vzdělávání.
Přijímací zkouška na navazující magisterské studijní obory se bude konat 17. až 18. června 2019.
Náhradní termín přijímací zkoušky na bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní obory se bude konat 17. července 2019.

Administrativní poplatek za přijímací řízení:

Výše administrativního poplatku na všechny obory je 500 Kč. Pokud uchazeč podává více přihlášek, je nutno uhradit administrativní poplatek za každou přihlášku zvlášť. Údaje pro platbu se uchazeči vygenerují automaticky po podání elektronické přihlášky.

Pozvání na přijímací zkoušku:
Fakulta uchazečům nezasílá pozvánku na přijímací zkoušku. Termín, místo a další nutné informace budou zveřejněny na webu fakulty nejdéle jeden měsíc před termínem konání zkoušky.

Podmínky pro přijetí:
Podmínkou pro přijetí do bakalářského a magisterského studijního programu je absolvování středoškolského studia ukončeného maturitní zkouškou. Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je absolvování bakalářského nebo magisterského studia
nejpozději do 13. 9. 2019. Uchazeči na všechny studijní obory, s výjimkou oboru Fyzika se zaměřením na vzdělávání, konají přijímací zkoušku. U bakalářských studijních oborů mají všechny přijímací zkoušky písemnou formu, u oborů Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a Informatika se zaměřením na vzdělávání je přijímací zkouška konána písemnou formou na počítači. Uchazeči o studium hudebních, výtvarných a tělovýchovných oborů konají ještě talentovou zkoušku. Uchazeči o studium bakalářského oboru Učitelství pro mateřské školy a magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy konají písemnou zkoušku z českého jazyka a praktickou zkoušku z pedagogiky. U vybraných oborů bude možno požádat o zohlednění výsledku didaktického testu státní maturitní zkoušky.

Konkrétní podoba přijímací zkoušky je stanovena Podmínkami přijetí pro akademický rok 2019/2020, které jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fpe.zcu.cz v odkazu Uchazeč. zde.


 • Seznam otevíraných oborů a podrobné podmínky přijímání pro akademický rok 2019/20:

 1. Bakalářské prezenční studium: Hudba se zaměřením na vzdělávání

 2. Navazující magisterské prezenční studium: Učitelství hudební výchovy na ZŠ:                                                                                         
  anglický jazyk – hudební výchova (prezenční studium)
  český jazyk – hudební výchova (PS)
  dějepis – hudební výchova (PS)
  matematika – hudební výchova (PS)
 3. Navazující magisterské prezenční studium: Učitelství hudební výchovy na SŠ :

  český jazyk – hudební výchova (PS)
  německý jazyk – hudební výchova (PS)
  ruský jazyk – hudební výchova (PS)
  hudební výchova – výtvarná výchova pro SŠ a ZŠ (PS)

 4. Doktorský program Hudební teorie a pedagogika

 

Přijímací zkoušky nanečisto 2019/20 - viz kurzy celoživotního vzdělávání

 

Patička