Přejít k obsahu

Témata kvalifikačních prací

Témata_BP_2019

pro studenty 2. ročníku bc. studia v ak. roce 2018/19. Podklad pro zadání vytiskněte, vybavte podpisy studenta a vedoucího práce a nejpozději do 19.6.2018 odevzdejte doc. Mgr. Tomáši Kuhnovi, PhD.


Témata diplomových prací 2018/19

Podklad pro zadání vytiskněte, vybavte podpisy studenta a vedoucího práce a nejpozději do 10. 12. 2018 odevzdejte doc. Mgr. Tomáši Kuhnovi, Ph.D.


Vyhláška děkana č. 1VD/2018 - Proces zadávání, odevzdávání a vypracování kvalifikační práce

33R/2017 Zveřejňování kvalifikačních prací
https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/19626/33R-2017-Zverejnovani_kvalifikacnich_praci.pdf

POKYNY A POŽADAVKY K ODEVZDÁNÍ

1/ do 27. 4. (katedrou vypsaný termín) – pak se student může přihlásit na květnový/červnový termín SZZ

a)      dvě shodná vyhotovení práce v pevné vazbě. Do práce veváží Zadání bakalářské/ diplomové práce a podepíší prohlášení o samostatném vypracování (na začátku práce). Na zadní vnitřní desky nalepí do obou vyhotovení kapsu na CD a kapsu na posudky.

b)     přihlášku k obhajobě musí odevzdat spolu s kvalifikační prací na katedru 

2/ do 2. 7. – pak se student hlásí až na srpnový/zářijový termín SZZ

a)      dvě shodná vyhotovení práce v pevné vazbě. Do práce veváží Zadání bakalářské/ diplomové práce a podepíší prohlášení o samostatném vypracování (na začátku práce). Na zadní vnitřní desky nalepí do obou vyhotovení kapsu na CD a kapsu na posudky.

b)      přihlášku k obhajobě musí odevzdat spolu s kvalifikační prací na katedru

 Práci lze odevzdat kdykoliv před mezním termínem sekretářce katedry po domluvě.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud student práci vůbec neodevzdá a ani nepožádá o náhradní termín odevzdání nebo jeho žádosti děkan nevyhoví, studijní referentka vyhotoví rozhodnutí o ukončení studia pro nesplnění požadavku (viz článek 65, odst. 1, písm. h) Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni).

Patička