Přejít k obsahu

Pro studenty

Informace o studiu 

Cvičebny hry na klavír:

Cvičení hry na klavír a přístup do cvičeben

Cvičebny s e-pianem KL 202a, 202b a klavírem KL 122a jsou studentům katedry hudební kultury volně k dispozici ve všední dny v době od 7:30 do 21:00 hod.

Cvičebny KL 202a a 202b – V případě uzamčení hlavního vchodu na katedru (č. 202) má student možnost půjčit si klíč oproti JIS kartě ve vrátnici budovy Klatovská 51, Plzeň.

Cvičebna KL 122a  – Přístupná v době mimo výuku, klíč k zapůjčení oproti JIS kartě ve vrátnici budovy Klatovská 51.

Při odchodu zavřete okna, zhasněte a vraťte klíč na vrátnici. Udržujte prosím v místnostech pořádek. Děkujeme.

Pravidla:

Klasické piano se používá pouze době, kdy zvuk neomezuje nikoho z pedagogů KHK. V případě jejich přítomnosti na KHK se používá elektronický klávesový nástroj jen s vlastními sluchátky (stup na tzv. velký jack).

Při příchodu do místnosti je student povinen zaznamenat čas svého příchodu a podpisem potvrdit, že převzal nástroj v pořádku. Po skončení hry zapíše do sešitu čas svého odchodu a opět jej potvrdí svým podpisem. Tím také stvrzuje, že nástroj, na který hrál, je v pořádku.

Studenty žádáme, aby u nástroje nejedli ani nepili, předejdeme tak trvalému poškození.

V případě zjištění závady na nástroji, jste povinni tuto skutečnost ihned nahlásit některému ze členů katedry nebo přímo vedoucí KHK

 

Upozornění studentům na povinnost číst emailovou poštu:

Statut ZČU s účinností od 1. 9. 2004 upravuje používání e-mailové pošty při komunikaci na ZČU.

Podle čl. 39 odst.3 platí: „Každý student a ti zaměstnanci, u nichž to vyžaduje plnění pracovních povinností v souladu s druhem práce uvedeným v jejich pracovní smlouvě, jsou povinni zajistit si vytvoření individuální e-mailové adresy v rámci informačního systému ZČU a poté sledovat obsah na ni doručovaných zpráv“.

Čl. 39 odst. 4 dále stanoví: „Doručení zprávy na e-mailovou adresu vytvořenou podle odstavce 3 je v rámci ZČU rovnocenné k jejímu doručení v písemné podobě, pokud zákon nebo jiný právní předpis nevyžaduje doručení v písemné formě“.

Všichni studenti, kteří mají vlastní e-mailovou adresu odlišnou od adresy univerzitní, si proto musí buď přesměrovat poštu, nebo sledovat informace na obou adresách. Pokud student nesleduje zprávy univerzity, podstupuje značné riziko. Podle čl. 28 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU např. platí: „Student, který do 35 dnů prokazatelně nereaguje na výzvu nebo rozhodnutí odeslané děkanátem v průběhu výuky nebo zkouškového období na adresu, kterou student udal podle § 63 odst. 3 písm. b) zákona, je považován za nedosažitelného studenta a děkan může podle situace rozhodnout o ukončení jeho studia pro nesplnění požadavku“.

Doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D. v. r., v Plzni 5. 9. 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patička