Přejít k obsahu

PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA Z BRAZÍLIE

Katedra hudební výchovy a kultury hostila ve dnech 19.9.-15.10.2019 prof. Gladis Falavigna z Brazílie. V roce 2017 s ní spolupracovala na projektu a výsledky nyní prezentovala na dvou seminářích v Plzni a Praze. Při té příležitosti se také vedoucí katedry dr. Feiferlíková a prof. Falavigna setkali s Minister-Conselour Acir Pimenta Madeirou z brazilské ambasády v Praze.

foto


Vážení přátelé,

ráda bych Vás informovala o nové nabídce Plzeňské filharmonie, kterou jsme připravili pro studenty gymnázií a středních a vysokých škol. V naší letošní jubilejní 100. sezóně jsme v rámci prohlubování zájmu studentů o klasickou hudbu rozhodli zpřístupnit pro ně a jejich pedagogický doprovod generální zkoušky na vybrané níže uvedené koncerty Plzeňské filharmonie.

24. 10. 2019 Sladká Francie (od 10:00):
Georges Bizet: Dětské hry, op. 22
Camile Saint-Saëns: Koncert pro klavír a orchestr č. 4 c moll, op. 44
Charle Gounod: Symfonie č. 1 D dur
(David Lively: klavír, Ronal Zollman: dirigent, Plzeňská filharmonie)

13. 2. 2020 Pták Ohnivák (od 10:00)
Jan Slimáček: Quattro intermezzi per orchestra
Joseph Haydn: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 D dur
Igor Stravinskij: Pták Ohnivák, suita (verze 1945)
(Václav Petr: violoncello, Chuhei Iwasaki: dirigent, Plzeňská filharmonie)

5. 3. Romantické Rusko (od 10:00)
Michal Ivanovič Glinka: Valčíková fantasie
Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35
Alexander Borodin: Symfonie č. 2 h moll, op. 5 "Bohatýrská"
(Milan Al-Ashhab: housle, Tomáš Brauner: dirigent, Plzeňská filharmonie)

Generální zkoušky se konají vždy od 10:00 v uvedený den ve Velkém sále Měšťanské besedy a vstupné na jednoho žáka činí 100,-Kč. Uvažujeme také o krátkém lektorském úvodu, který by předcházel začátku vlastní generální zkoušky, takže doporučujeme dřívější příchod. Vstupenky je možné si objednat na manager-pr@plzenskafilharmonie.cz
<mailto:manager-pr@plzenskafilharmonie.cz> nebo na telefonu 377 423 336.
Kapacitu sálu budeme plnit do max. 150 míst. Společenský oděv dle vaší úvahy.

Těšíme se na setkání s Vámi a vašimi studenty
Mgr. Lenka Kavalová, ředitelka Plzeňské filharmonie


Upozornění pro studenty

v sekci Kvalifikační práce jsou vyvěšena nová témata diplomových prací pro akademický rok 2019/2020.


POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ KONCERT 

Katedra hudební výchovy a kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity vás srdečně zve 4. listopadu 2019 v 19 hodin do Korandova sboru (Anglické nábřeží 13, Plzeň) na Slavnostní koncert k 30. výročí "Sametové revoluce".

Účinkují:

Lucie Hilscherová - mezzosoprán, 

Linda Sítková - varhany, Jiří Bachtík - trubka,

Dívčí akademický sbor a Plzeňský akademický sbor.


Koncert se koná za laskavé podpory města Plzně a Farního sboru českobratrské církve evangelické - Korandův sbor v Plzni.

Plakát ke stažení


Novinky v programu INTER-20, tj. freemovers pro celosemestrální výjezdy v LS 2019/2020 do
mimoevropských/mimoerasmových zemí, vyhlášení dodatečného výběrového řízení Erasmus+ 2019/20 - LS a o stipendijních nabídkách na základě mezinárodních smluv do tří německy mluvicích zemí. na studentskou mobilitu. 

Podrobnosti viz odkaz Zahraniční stáže KHK


DOKTORSKÉ STUDIUM NA KHK FPE ZČU V PLZNI

Národní akreditační úřad udělil dne 20. června 2019 akreditaci doktorskému studijnímu programu Hudební teorie a pedagogika na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Čtyřleté studium v prezenční i kombinované formě bude otevřeno již v akademickém roce 2019/2020. Garantem studia je prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc.

Předběžné termíny:    Termín podávání přihlášek: do 20. září 2019. (pouze elektronicky, informace viz Doktorské studium)

                               Termín pro zaslání disertačního projektu a dalších materiálů: do 20. září 2019 (elektronicky na adresu lkvetono@khk.zcu.cz).

                               Termín konání přijímací zkoušky: 27. září 2019 od 9 hod. v KL204e

další informace viz odkaz Doktorské studium


TERMÍN ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRÁCÍ

max. do 2.7. - po předchozí domluvě se sekretářkou khk

Vaše práce musí být nahrána na Portálu.

Přinesete Údaje od BP/DP, 2x svázanou práci, 2x vložené CD se stejnou prací, kterou odevzdáváte a kterou jste nahráli na Portálu, přihlášku k obhajobě.


Prochazky Umenim Plzen Frantiskani

Výsledky Celostátní interpretační soutěže Pedagogických fakult České republiky

s mezinárodní účastí

Jitka Rosenbaumová - 1. místo v oboru Sólový zpěv - I. kategorie
Hynek Hradecký - čestné uznání v oboru Sólový zpěv - I. kategorie
Pavlína Černá - 1. místo v oboru Hra na klavír - II. kategorie

!!! DĚKUJEME ZA PŘÍKLADNOU REPREZENTACI A GRATULUJEME !!!

odkaz na článek v Infoo:  https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2137


Nově nabízené stipendijní pobyty v Německu - viz odkaz Zahraniční stáže KHK. 


Jsou vypsána nová témata bakalářských kvalifikačních prací pro studenty 2. r. Bc - viz záložka Pro studenty/ Bakalářské a diplomové práce.

                                         27. 3. 2019


Vyhlášení dodatečného výběrového řízení na studentskou mobilitu Erasmus+ 2019/20.


termín odevzdání zápisu a přihlášky nejdéle do 5. 4. 2019 elektronicky i písemně 
Přihlášku lze stáhnout na stránkách ZV v sekci Erasmus / Formuláře: http://international.zcu.cz/erasmus/studijni_staz_page/formulare.html


KONZULTAČNÍ HODINY

KONZULTACE PROBÍHAJÍ PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ S PEDAGOGEM - E-MAILOVÉ ADRESY NAJDETE V ZÁLOŽCE ZAMĚSTNANCI


Slavnostní koncert k 70. výročí založení FP ZČU v Plzni a 100. výročí vzniku české státnosti

K 70. výročí založení Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a 100. výročí vzniku české státnosti proběhl dne 28. listopadu 2018 v Domě hudby slavnostní koncert.

V průběhu večera zazněly skladby P. J. Vejvanovského (Sonata vespertina), J. S. Bacha (Kommt, ihr angefochtnen Sünder), H. Casadesuse (Koncert pro violu a sm. orch. c moll) a Salve Regina in D od Allessandra Scarlattiho.         

Vrcholem večera bylo provedení světové premiéry kantáty Jiřího Bezděka „ A na počátku bylo slovo…“ pro mezzosoprán, violu, sbor, bicí a orchestr, na text přední české básnířky Karly Erbové.

Jako sólistky účinkovaly světoznámá violistka Jitka Hosprová a mezzosopranistka, laureátka mnoha mezinárodních pěveckých soutěží, Lucie Hilscherová. 

Pod taktovkou Víta Aschenbrennera vystoupil Dívčí akademický sbor KHK, Plzeňský akademický sbor KHK a Komorní orchestr plzeňské konzervatoře, sóla na trompety zazněla v podání Jana Šmata a Markéty Kubištové.

Slavností večer s řadou vzácných hostů, který moderoval Petr Jančařík, proběhl za podpory Plzeňského kraje, Západočeské univerzity v Plzni a Konzervatoře Plzeň.

 

                                                                                                               Text a foto Eva Hubatová

 

foto č. 1: Jitka Hosprová, Vít Aschenbrenner, Jiří Bezděk, Lucie Hilscherová a ostatní účinkující

foto č. 2: Jitka Hosprová a Lucie Hilscherová

foto č. 3: rektor ZČU v Plzni Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček   s prof. Jiřím Bezděkem

 

foto č. 4: vážení hosté koncertu, Karla Erbová 3. zprava


PROCHÁZKY UMĚNÍM S JITKOU HOSPROVOU - koncert 4.6.2019 ve Františkánech v Plzni

Text
Text

Jiří Bezděk z Fakulty pedagogické byl jmenován profesorem

Mezi šedesáti akademiky, kteří v pondělí 25. června převzali z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy jmenovací profesorský dekret, byl také hudební skladatel, teoretik, publicista a dlouholetý pedagog katedry hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, doc. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.   
 17.5.2017koncert Bartoloměj

Jiří Bezděk (nar. 1961) byl prezidentem republiky jmenován profesorem na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze, a to pro obor Hudební umění se zaměřením na Hudební teorii. Výčet jeho celoživotní umělecké i vědecké práce, který Umělecké radě AMU v Praze předložil, obsahoval 70 stran textu. Není bez zajímavosti, že hlasování všech rozhodovacích grémií na úrovni fakulty i celé vysoké školy bylo vždy jednohlasně přijato a obě profesorské přednášky byly označeny za příkladné.

                                                   foto: Eva Hubatová

 

Studentská vědecká konference VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V SOUČASNÉ HUDEBNÍ KULTUŘE POHLEDEM STUDENTŮ II

23. květena 2018 proběhla na katedře hudební kultury v pořadí již druhá konference na dané téma pod vedením Doc. PaedDr. Daniely Mandysové. Na programu konference spolu se studentskými příspěvky, zazněl příspěvek PhDr. Zdenka Vejvody, Ph.D., z Etnologického ústavu AV ČR, Prof. PhDr. Jana Vičara, CSc., a Mgr. Víta Aschenbrennera, Ph.D.. doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc., vystoupila s příspěvkem, zaměřeným na účast FPE ZČU v projektu ESF: Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Projekt, přispěje ke vzájemnému učení a spolupráci tří stupňů uměleckého vzdělávání v oborech hudebním, výtvarném, literárně dramatickém a tanečním.

Program konference

IMG_0879 IMG_0877IMG_0875IMG_0876

Nabídka stipendijních pobytů v Japonsku

Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců

Bližší informace:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18

Nabídka stáží v Číně

 

stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských
studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2018/2019,

jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou
semestrů v akademickém roce 2018/2019.

*Termín pro odevzdání přihlášek je do 19. února 2018 do 15 hod na MŠMT.*

Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách DZS/AIA:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=10

Sborník SVK2017-020

4. ročník speváckej súťaže BlueNote 2017

studentská vědecká konference s názvem Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku II navázala na loňskou podobně zaměřenou akci.

Na konferenci, konané pod záštitou proděkana fakulty pro pedagogickou praxi Josefa Kepky, vystoupili studenti prezenční formy studia s příspěvky z oblasti hudební výchovy a hudebního vzdělávání. Diskutovalo se například o problematice motivace dětí k hudebním činnostem, o možnostech počáteční výuky hry na klavír a jiné nástroje či o zařazování vážné hudby do poslechových činností s dětmi. Nechybělo zamyšlení se nad stavem praktického vzdělávacího procesu na různých typech škol. Se svými příspěvky pod vedením docentky Marie Slavíkové aktivně vystoupili studenti 4. a 5. ročníku učitelského studia K. Bělochová, A. Pfeifferová, T. Šustrová, V. Vojtová a J. Tumpach.17.5.2017koncert Bartoloměj

Studentská vědecká konference Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku II

Katedra hudební kultury FPE ZČU Vás zve na akci
 

Studentská vědecká konference
 

Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního

a mladšího školního věku II

 

dne 5. října od 14:45 v učebně Kl 310

 

 

Akademický rok zahájí i koncert duchovní barokní hudby

V Korandově sboru v Plzni zazní cyklus mariánských nešpor německého skladatele P. Isfrida Kaysera, OPraem. Ve středu 4. října od 19 hodin jej provede orchestr katedry hudební kultury fakulty pedagogické Consortium musicum a klatovské Kolegium pro duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrennera.

Interpretační soutěž pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí se konala 9. a 10. června 2017 na UK v Praze.


 Cerna-Lejnarova

Ve 2. kategorii oboru Hra na klavír získala Pavlína Černá (vlevo) 3. cenu. Na soutěži vystoupili studenti ze všech českých pedagogických fakult, dále z Polska a Slovenska. Z plzeňské fakulty se soutěže úspěšně zúčastnila ještě zpěvačka Barbora Lejnarová (vpravo). Gratulujeme!

Katedra hudební kultury hostila brazilskou profesorku

Katedra hudební kultury pedagogické fakulty přivítala na jaře letošního roku profesorku Gladis Falavignu z Brazílie.
Profesorka Gladis Falavigna z brazilské State University of Rio Grande do Sul pobývala na katedře hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity od 26. dubna do 2. června. Pracovala zde na výzkumném úkolu, kdy pomocí dotazníků na základních a středních školách zjišťovala podmínky, organizaci a atmosféru našeho školství. Stejný výzkum probíhá i na školách v Portugalsku a v Brazílii a výsledky budou následně porovnávány. Cílem brazilského vládního výzkumu je inovovat brazilské základní školství. Kromě výzkumu navštívila také nespočet kulturních akcí, které univerzita a město nabízejí.

gladis

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na blížící se koncerty:

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

ÚČINKUJÍ
MALMÖ ACADEMIC ORCHESTRA & CHOIR
IDA RÄNZLÖV, MEZZOSOPRÁN
DANIEL HANSSON, DIRIGENT
17. června 2017 v 19h chrám sv. Bartoloměje,Náměstí Republiky Plzeň

                                                      

Záverečný koncert akademického roku rozezněl katedrálu


V zaplněné katedrále sv. Bartoloměje vystoupily ve středu 17. května akademické sbory pod vedením Romany Feiferlíkové a Víta Aschenbrennera.
V podání Dívčího akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU, Plzeňského akademického sboru Fakulty pedagogické ZČU, souborů Consortim musicum, Laetitia Praha a Kolegia pro duchovní hudbu Klatovy zazněly skladby W. A. Mozarta, J. .A. Vitáska, P. H. Erlebacha či F. J. Kraffta.

Závěrečný koncert akademického roku

Katedra hudební kultury Fakulty pedagogické pořádá koncert u příležitosti konce akademického roku v katedrále sv. Bartoloměje, na který jsou zváni všichni akademičtí pracovníci, zaměstnanci, studenti i široká veřejnost.

Pod vedením Romany Feiferlíkové a Víta Aschenbrennera vystoupí:

Dívčí akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU
Plzeňský akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU
Consortium musicum, Laetitia Praha
Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy

Program koncertu:

François-Joseph Krafft (1721–1795) – Benedicamus Domino
Philipp Heinrich Erlebach (1657–1714) – Halleluja
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Missa solemnis c moll, KV 139 (Waisenhausmesse) pro sóla, sbor a orchestr (1768)
Jan Nepomuk Augustin Vitásek (1770–1839) – Te Deum in D (k poslední pražské korunovaci 1836) pro sóla, sbor a orchestr
 

Přijměte pozvání na tento nevšední kulturní zážitek. Vstup je zdarma.

SVK1-2017-015 Interdisciplinární studentská vědecká konference s hudební tematikou II.

12. května 2017, v 9,30 v KL 310

harmonogram

Absolvent Pedagogické fakulty ZČU obdržel medaili za popularizaci vědy

Vejvoda


Etnomuzikolog a absolvent fakulty pedagogické Zdeněk Vejvoda převzal od předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.
Zdeněk Vejvoda absolvoval na pedagogické fakultě magisterské studium oboru učitelství českého jazyka a hudební výchovy. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor historické vědy – etnologie.

Působil jako středoškolský učitel i jako učitel základní školy. V současné době je vědeckým pracovníkem Etnologického ústavu Akademie věd. Specializuje se na etnomuzikologii, zkoumá lidovou hudbu západních Čech. Současně se věnuje práci s dětmi a mládeží v oblasti lidové hudby jihozápadních Čech, je uměleckým vedoucím, choreografem a autorem hudebních úprav dětského folklorního souboru Sluníčko Rokycany.


Další informace zde.

Foto: ČTK

Patička