Přejít k obsahu

Aktuální informace

 

OZNÁMENÍ

o vypsání výběrového řízení ke studiu v doktorském studijním programu na FPE ZČU v Plzni

pro akademický rok 2019/2020

Na základě vyhlášky děkana č. 24VD/2018 se vypisuje výběrové řízení ke studiu v doktorském studijním programu pro akademický rok 2019/2020.

Absolventi magisterských a navazujících magisterských studijních programů mohou být na FPE přijati ke studiu ve studijním programu: 

Specializace v pedagogice

Obor: Teorie vzdělávání v bohemistice 

Standardní doba studia ve všech doktorských studijních oborech je 3 roky, forma studia je prezenční a kombinovaná. 

Přihlášky se všemi přílohami, které jsou na formuláři „Přihláška ke studiu“ uvedeny,

(tiskopis přihlášky je zveřejněn na http://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/doktorske_studium.html)

přijímá referentka pro doktorské studium FPE ZČU pí Petra Vošahlíková, studijní oddělení FPE, Veleslavínova ul. 42, Plzeň, 306 14, vosahlik@fpe.zcu.cz, tel. 377636010 do 

31. května 2019. 

Přihlášku ke studiu je nutno podat současně také elektronicky na adrese: http://eprihlaska.zcu.cz .

Přijetí přihlášky po tomto termínu je v  kompetenci děkana fakulty. Přijímací zkoušky proběhnou v červnu 2019. Studium bude zahájeno od 1. září 2019. 

        

Uchazeči o studium se hlásí na konkrétní téma disertační práce a ke školiteli podle vlastního výběru. Informace o studiu, vstupní požadavky a rámcová témata disertačních prací jsou k dispozici na webových stránkách katedry českého jazyka a literatury (http://fpe.zcu.cz/kcj/studium/doktorske_studium/). 

 

          Poplatek za přijímací řízení činí  500,- Kč. Poplatky se poukazují na účet FPE ZČU: 

          Komerční banka (KB) Plzeň-město

          číslo účtu: 4811530257/0100

          variabilní symbol: 4275000119

          specifický symbol: číslo přidělené počítačem po vyplnění el. přihlášky

          nebo složením hotovosti v pokladně ZČU, Univerzitní č. 8, přízemí.

Patička