Přejít k obsahu

Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

 

Studijní plány bakalářských oborů se zaměřením na vzdělávání jsou stavěny modulárně, aby maximálně naplňovaly požadavek prostupnosti, a to jak v rámci ZČU (mezi jednotlivými fakultami), tak v rámci jiných vysokých škol.

Každý student bakalářského studijního programu (se zaměřením na vzdělávání) na Fakultě pedagogické ZČU musí absolvovat modul Společný základ obsahující předměty pedagogicko-psychologické a dále předměty kultivující osobnost vysokoškolského studenta (včetně cizích jazyků).

Každý student všech oborů bakalářských studijních programů zaměřených na vzdělávání musí absolvovat modul Hlavní obor (hlavní sloup zahrnující oborové předměty). Ten představuje zárodek jednoho aprobačního předmětu. Bude-li student volit cestu vedoucí k získání učitelské kvalifikace, tj. bude-li usilovat o vstup do navazujícího dvouaprobačního učitelského vzdělávání, volí modul Vedlejší sloup  (představující základ druhého aprobačního předmětu).

Vzhledem k plně rozvinutému a fungujícímu kreditnímu systému na ZČU jsou do studijních plánů zařazeny předměty zajišťované jinými fakultami ZČU.

 

Struktura studijních plánů:

Hlavní obor (hlavní sloup): 82 kreditů – zahrnuje 12 kreditů určených na zpracování bakalářské práce.   

Vedlejší obor (vedlejší sloup, zárodek druhého aprobačního předmětu) – 60 kreditů.

Společný základ: 30 kreditů.

 

Zbývající počet kreditů doplní student v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU  výběrovými (volitelnými) předměty.

 

Na takto koncipovaný model bakalářských studijních plánů se zaměřením na vzdělávání navazují obory studijních programů Učitelství pro ZŠ a Učitelství pro SŠ. Je předpoklad, že bakalářské a navazující studijní programy vytvářejí jednotný, ústrojný celek. V navazujících programech jsou zařazeny převážně oborově didaktické disciplíny a modul pedagogicko-psychologický.

 

 

Navazující magisterské studijní programy:

Učitelství pro ZŠ, Učitelství pro SŠ, studijní obory Učitelství českého jazyka pro ZŠ, Učitelství českého jazyka pro SŠ

 

Studijní plány navazujících magisterských oborů učitelství jsou stavěny modulárně. Zahrnují tyto základní moduly: modul prvního aprobačního předmětu (např. Učitelství anglického jazyka), modul druhého aprobačního předmětu (např. Učitelství hudební výchovy) a modul pedagogicko-psychologický + diplomová práce.

Na zpracování diplomové práce je vymezeno 18 kreditů určených na aktivity vedoucí ke zpracování diplomové práce, např. semináře k diplomové práci (celouniverzitní povinná kreditní hranice).

Každý student navazujícího studijního programu učitelství na Fakultě pedagogické ZČU musí absolvovat pedagogicko-psychologický modul v hodnotě 32 kreditů. Tento modul zahrnuje kromě pedagogicko-psychologických disciplín také povinnou náslechovou, výstupovou a souvislou praxi. Předměty náslechové a výstupové praxe jsou zařazeny do bloku povinně volitelných předmětů, ale důvodem pro tuto skutečnost jsou organizační skutečnosti (z celého bloku si studenti povinně volí předměty praxe náležející k jejich oboru). Jsou pro ně tedy všechny tyto typy pedagogických praxí povinné.

  

  Struktura studijních plánů:


1. aprobační předmět: 32 kreditů,

2. aprobační předmět: 32 kreditů,

3. pedagogicko-psychologický základ 32 kreditů (zahrnuje i všechny typy praxí).

4. diplomová práce - 18 kreditů (celouniverzitně stanovená kreditní hodnota).

Celkem: 114 kreditů

 

Zbývající počet kreditů (do 120) ve výši 5  % celkové kreditní hodnoty oboru doplní student v souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU výběrovými (volitelnými) předměty.

 

Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského oboru je absolvování bakalářského nebo magisterského studijního oboru stejného nebo podobného zaměření. Přijímací řízení se skládá z přijímací zkoušky z obou aprobačních předmětů a z pedagogicko-psychologické části přijímací zkoušky (písemné i ústní). Studenti bakalářského studijního oboru, kteří absolvovali výběrový pedagogicko-psychologický modul zařazený do bakalářského studia, jsou bonifikováni.

 

Pedagogické praxe v navazujícím stupni studia jsou trojího typu.

Do bakalářského stupně studia jsou zařazeny dva předměty náslechové praxe, jejichž charakter je motivační. Student musí absolvovat pět náslechových hodin a vypracovat záznam z jejich pozorování. Předmět obsahově koresponduje s povinným předmětem reflexe a hodnocení kvality výuky.

Do navazujícího stupně studia je zařazena znovu náslechová praxe, která ale představuje kvalitativně vyšší stupeň předpokládající hlubší a detailnější reflexi – v návaznosti na předchozí stupeň náslechové praxe a na výsledky učení předmětu reflexe a hodnocení kvality výuky.

Dále je do navazujícího stupně studia zařazena bloková výstupová praxe (odděleně pro ZŠ a SŠ a vždy v rámci jednotlivých vyučovaných disciplín)  a souvislá praxe (doba trvání 5 týdnů).

 

Diplomové práce mohou studenti volit mezi různými zaměřeními:  oborově didaktické práce, předmětově odborné práce  a pedagogicko-psychologické práce.

 

Moduly obou aprobačních předmětů zahrnují převážně oborově didaktické disciplíny. Celková koncepce navazujících magisterských oborů na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni vychází z předpokladu úzkého propojení s bakalářskými studijními obory, navazuje se na odborné znalosti a odborné dovednosti definované v rámci výstupů z učení  bakalářských oborů.

 

 

Patička