Přejít k obsahu

Státní závěrečná zkouška

Obsah a rozsah státní zkoušky z chemie

Část státní zkoušky z oboru Učitelství chemie pro ZŠ a Učitelství chemie pro SŠ je tvořena zkouškou z odborné chemie (základní studované disciplíny chemie) a didaktiky chemie.

Student může volit diplomovou práci z odborné chemie (pokud možno v návaznosti na baklářskou práci) nebo z didaktiky chemie.

 

Tématické okruhy a literatura ke státní zkoušce

 1. Stavba atomu
 2. Typy jaderných reakcí
 3. Periodický systém
 4. Stavba molekul, chemická vazba
 5. Vlastnosti tuhých látek
 6. Vlastnosti kapalných látek
 7. Vlastnosti plynných látek
 8. Základy termodynamiky
 9. Fázové rovnováhy
 10. Chemické rovnováhy
 11. Teorie elektrolytů
 12. Základy elektrochemie
 13. Chemická kinetika
 14. Katalýza
 15. Ovlivnění výtěžku chemických reakcí
 16. Dispersní systémy (koloidy)
 17. Stereochemie anorganických látek
 18. Vodík a hydridy
 19. s-prvky
 20. p-prvky
 21. d-prvky
 22. f-prvky
 23. Základy chemie koordinačních sloučenin
 24. Metody kvalitativní chemické analýzy
 25. Metody kvantitativní chemické analýzy
 26. Přístrojové metody studia složení látek
 27. Hlavní anorganické technologie
 28. Základní charakteristika organické chemie
 29. Stereochemie organických látek
 30. Uhlovodíky
 31. Halogenderiváty uhlovodíků
 32. Dusíkaté deriváty uhlovodíků
 33. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
 34. Sirné deriváty uhlovodíků
 35. Heterocyklické sloučeniny
 36. Sacharidy
 37. Bílkoviny
 38. Lipidy
 39. Významné produkty organické syntézy (léčiva, pesticidy, syntetická barviva)
 40. Vznik makromolekulárních látek
 41. Vlastnosti polymerů
 42. Významné makromolekulární látky
 43. Zjišťování složení organických látek
 44. Metabolismus cukrů a lipidů
 45. Metabolismus bílkovin
 46. Biosyntéza složek živé hmoty
 47. Proteosyntéza
 48. Hlavní organické technologie
 49. Hlavní potravinářské a biochemické technologie

včetně didaktických aplikací


Seznam literatury

 • Vacík J.: Obecná chemie. SPN, Praha 1986.
 • Polák R., Zahradník R.: Obecná chemie: stručný úvod. Academia, Praha 2000.
 • Žúrková L. a kol.: Všeobecná chémia. SPN, Bratislava 1985.
 • Klikorka J., Hájek B., Votinský J.: Obecná a anorganická chemie. SNTL-Alfa, Praha – Bratislava 1985.
 • Gažo a kol.: Všeobecná anorganická chémia. Alfa-SNTL, Bratislava, Praha 1982.
 • Drátovský M., Kratochvíl B.: Anorganická chemie pro posluchače učitelství kombinací s chemií. SPN, Praha 1981.
 • Brown G. I.: Úvod do anorganické chemie. SNTL, Praha 1982.
 • Mička Z., Lukeš I.: Anorganická chemie I, II. Karolinum, Praha 1998 (1999).
 • Greenwood N. N., Earnshaw A.: Chemie prvků I, II. Informatorium, Praha 1993.
 • Housecroft C. E., Sharpe A. G.: Anorganická chemie. VŠCHT, Praha 2014. (Dostupné online: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-872-6)
 • Jursík F.: Anorganická chemie kovů. VŠCHT, Praha 2002. (Dostupné online: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-504-6)
 • Jursík F.: Anorganická chemie nekovů. VŠCHT, Praha 2001. (Dostupné online: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-417-9)
 • Pacák J.: Stručné základy organické chemie. SNTL, Praha 1975.
 • Červinka O., Dědek V., Ferles M.: Organická chemie. SNTL/Alfa, Praha 1980.
 • Mc Murry J.: Organická chemie. VŠCHT, Praha 2007.
 • Vondrák D., Vulterin J.: Analytická chemie. SPN, Praha 1985.
 • Holzbecher Z., Churáček J. a kol.: Analytická chemie. SNTL, Praha 1987.
 • Volka K., Fogl J., Popl M.: Analytická chemie I. Vydavatelství VŠCHT, Praha 2000.
 • Volka K.: Analytická chemie II. Vydavatelství VŠCHT, Praha 1997.
 • Opekar F., Jelínek I., Rychlovský P., Plzák Z.: Základní analytická chemie. Nakladatelství Karolinum, Praha 2005.
 • Šůcha L., Kotrlý S.: Teoretické základy analytické chemie. SNTL, Praha 1987.
 • Malijevský A.: Breviář z fyzikální chemie. VŠCHT, Praha 2000.
 • Novák J.: Fyzikální chemie: bakalářský a magisterský kurz. VŠCHT, Praha 2008. (Dostupné online: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-675-3)
 • Atkins P., de Paula J.: Fyzikální chemie. VŠCHT, Praha 2013. (Dostupné online: http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-830-6)
 • Karlson P.: Základy biochemie. Academia, Praha 1981.
 • Šípal Z. a kol.: Biochemie. SPN, Praha 1992.
 • Vodrážka Z.: Biochemie 1a 2. Academia, Praha 1992.
 • Neiser J., Hauzar I., Kraitr M., Nassler J., Smolek P.: Základy chemických výrob. SPN, Praha 1988.
 • Neiser J., Hauzar I., Kraitr M., Jelínek F.: Obecná chemická technologie. SPN, Praha 1981.
 • Kraitr M., Richtr V., Sirotek V., Štrofová J.: Chemický průmysl v České republice. ZČU, Plzeň 1999.
 • Kraitr M.: Chemický průmysl v České republice po 15 letech. In: Biologie-Chemie-Zeměpis 21, str. 168-181 (2012).
 • Kraitr M., Richtr V., Sirotek V., Štrofová J.: Vývoj postupů výroby vybraných anorganických a organických látek. In: Biologie-Chemie-Zeměpis 18, str. 191-197, 235-243 (2009),  19, str. 27-32 (2010).
 • Pachmann E., Hoffmann V.: Obecná didaktika chemie. SPN, Praha 1981.
 • Los P., Spurná M.: Obecná didaktika chemie. Olomouc 1981.
 • Průcha J.: Moderní pedagogika. 2. vyd. Portál, Praha 2002.
 • Kalous Z., Obst O.: Školní didaktika. 1. vyd. Portál, Praha 2002.
 • Petty G.: Moderní vyučování. 2.vyd. Portál, Praha 2002.
 • Maňák J., Švec V.: Výukové metody. Paido, Brno 2003.
 • Skalková J.: Obecná didaktika. Grada, Praha 2011.
 • Obst O.: Didaktika sekundárního vzdělávání. Univerzita Palackého, Olomouc 2006.

Upravený soubor otázek podle připravované akreditace ke Státní závěrečné zkoušce SŠ KCH/SZ najdete zde, ke Státní závěrečné zkoušce ZŠ KCH/SZZ pak zde.

Patička