Přejít k obsahu

Program konference

Program konference

english

 

Rámcový program konference
Středa
15. 6. 2011
10:00 – 12:30
prezence a registrace účastníků
13:00
13:30 – 16:30
16:45 – 18:00
19:30
zahájení konference
plenární přednášky
prezentace posterů
kulturní program
Čtvrtek
16. 6. 2011
8:30 – 11:45
14:00 – 18:00
20:00
jednání v sekcích
exkurze
společenský večer
Pátek
17. 6. 2011
9:00 – 12:00
12:30
jednání v sekcích
závěr konference
 
Rozdělení sekcí

A - Plenární přednášky

B - Cíle, obsah a metody výuky chemie na základní a střední škole

C - Cíle, obsah, metody a organizace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů chemie

D - Experiment ve výuce chemie

E - ICT v přípravě učitelů chemie a ve výuce chemie

F - Tvorba, hodnocení a využití učebnic chemie

G - Interdisciplinární aspekty výuky chemie

 
Program jednání v jednotlivých sekcích
Termín
Čas
Obsah
Předsedající
Středa
15. 6. 2011
13:30 – 15:00
15:30 – 16:30
 
16:45 – 18:00
A1
A2
 
Postery
  • Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
  • Prof. Ing. Karel Kolář, CSc.

 

Čtvrtek
16. 6. 2011
8:30 – 10:00
B
D
 
C1
E1
  • Prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko
  • Prof. RNDr. Miroslav Prokša, Ph.D.
  • Prof. PhDr. Ĺubomír Held, CSc.
  • Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
10:30 – 11:45
Pátek
17. 6. 2011
9:00 – 10:30
C2
E2
 
F
G
  • Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.
  • Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
  • Doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, Ph.D.
  • Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
11:00 – 12:00
 
Technické zajištění konference
Jednání budou probíhat v aule – mezipatro (VC 301) a posluchárně VC 105 - přízemí. K dispozici bude počítač, dataprojektor, zpětný projektor, připojení na internet.
 


Detailní program konference
Organizátoři konference si vyhrazují právo na operativní změny programu.
 
 
Středa 15. 6. 2011
 
 
13:00 – 13:30 Zahájení konference – aula (VC 301)
Prof. Ing. Milan Kraitr, CSc., zástupce ZČU
 
 
13:30 – 15:00 Plenární přednášky A1 – aula (VC 301)
Předsedající: Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
 
13:30 – 14:00Martin Bílek
Virtualizace ve všeobecném chemickém vzdělávání: Příležitosti a rizika
14:00 – 14:30 Ľubomír Held
Charakter výskumného problému, struktura učebných úloh a klasifikácia pokusov v teórii chemického vzdelávania
14:30 – 15:00Jan Rajmund Paśko
Monitorovanie blędów popelniane w procesie edukaci chemicznej, które czynią chemię trudnym przedmiotem
 
15:00 – 15:30 Přestávka
 
15:30 – 16:30 Plenární přednášky A2 – aula (VC 301)
Předsedající: Prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
 
15:30 – 16.00 Miroslav Prokša
Qou vadis, školský chemický pokus?
16:00 – 16:30 Milan Kraitr, Václav Richtr, Vladimír Sirotek
Regionální aspekty výuky chemie – využití historie výroby kyseliny sírové na Plzeňsku
 
 
16:45 – 18:00Prezentace posterů – vstupní vestibul
 
Sekce B
·Paweł Cieśla, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Paśko
Wstępne badania nad wyobrażeniem struktury mikroświata u uczniów IV klasy szkoły podstawowej
·Katarzyna Koczwara, Małgorzata Nodzyńska
Wykorzystanie różnych metod nauczania na lekcjach chemii wśród uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
·Mária Linkešová, Monika Worobelová
Funkčné technologické modely historických výrobných zariadení a ich didaktické využitie – 1. Šachtová pec na výrobu železa
·Zuzana Mokrá, Hana Cídlová
Beketovova řada a spektrochemická řada ligandů jako modely slovně popsaných algoritmů v chemii
·Jana Prášilová, Jiří Kameníček
Výroba cukru – souvislosti s obecnými fyzikálními a chemickými principy
Sekce C
·Bożena Karawajczyk
Wdrażanie przyszłych nauczycieli chemii do korzystania z laboratoryjnej metody problemowej
·Renata Šulcová, Barbora Zákostelná
Projekt 5P – zdroj dalšího vzdělávání učitelů chemie
 
Sekce D
·Jan Koťuha, Jan Hrdlička, Václav Richtr
Elektrochemické přeměny organických látek
·Monika Mĺkva, Zuzana Beníčková, Zuzana Slivová, Ján Slanicay, Ľubomír Held
Magic Show with an Element of Difference
·Michala Polívková, Simona Hybelbauerová
Experimenty na SŠ zaměřené na chromatografii – přírodní látky
·Milan Šmídl
Chemické experimenty s environmentální tematikou
·Markéta Vojtajová, Václav Richtr
Racionalizace laboratorních cvičení z organické chemie
 
Sekce E
·Hana Cídlová, Barbora Kohoutková, Petra Křivánková, Barbora Valová
Historie chemie – tvorba stujního materiálu
·Silvia Jakabová, Imrich Jakab, Alžbeta Hegedűsová, Ondrej Hegedűs,
UV-VIS spektrometria formou multimédia
·Ivona Paveleková, Viera Peterková
Hodnotenie efektivity e-learningu vo vyučovaní chemických disciplín
·Andrzej Persona, Tomasz Gęca, Marek Persona
Computer Aided Classes Prediction of Bioaccumulation and Biodegradation of Chosen Group of Compounds from Their Structure in Respect to Their Toxicological Action
·Viera Peterková, Ivona Paveleková
Možnosti využitia elektronických testov vo vyučovaní chémie
 
Sekce F
·Małgorzata Czaja, Bożena Karawajczyk, Marek Kwiatkowski
Zbiór zadań jako środek dydaktyczny w edukacji chemicznej
·Barbora Valová, Hana Cídlová
Vysokoškolské učebnice obecné chemie v knihovnách České republiky
 
Sekce G
·Jana Chmurová
Ovplyvňuje typ školy postoj k stravovaniu?
·Iveta Juricová
Smerovanie primárneho prírodovedného vzdelávania ako základ pre chemické vzdelávanie na druhom stupni základných škôl
·Marta Kuhnová
Is the Model of Educational Reconstruction Suitable for Creating Educational Materials in the Field of Energy Education?
·Júlia Miklovičová
Concept of Substance and Its Changes in the History of Science and Forming of This Concept by Primary School Students
·Adam Musioł, Ryszard Gmoch
Unresponsiveness in Pedagogical Research
 
 
Kulturní program– aula (VC301)
19:30 – 20:00Folklorní okénko z Chodska a Plzeňska (Václav Švík – dudy, zpěv)
20:00 Setkání při víně
Večerní procházka historickým centrem Plzně
 
 
Čtvrtek 16. 6. 2011
 
 
8:30 – 11:45 Jednání v sekcích
 
B Cíle, obsah a metody výuky chemie na základní a střední škole
8:30 – 10:00 Sekce B – aula (VC301)
Předsedající: Prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko
 
8:30 – 8:45 Agnieszka Kamińska-Ostęp, Zofia Jolanta Kloc
Wzbunzanie zainteresowań chemią porzez ukazywanie użyteczności wiedzy chemicznej w życiu codziennym
8:45 – 9:00 Małgorzata Nodzyńska
Badania nad wyobrażeniami uczniów dotyczących budowy atomu
9:00 – 9:15 Jarosław W. Dymara
Rola zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w rozwijaniu zainteresowań chemią
9:15 – 9:30 Agnieszka Kamińska-Ostęp
Praca własna ucznia jako forma indywidualizacji kształcenia chemicznego
9:30 – 9:45 Jitka Kloučková, Renata Šulcová
Pracovní listy s environmentální tematikou jako prostředek aktivního chemického vzdělávání
9:45 – 10:00 Martin Konečný, Eva Trnová
Jak posilovat zájem žáků o chemii na ZŠ
 
10:00 – 10:30 Přestávka
 
E ICT v přípravě učitelů chemie a ve výuce chemie
10:30 – 12:00 Sekce E1 – aula (VC301)
Předsedající: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
 
10:30 – 10:45 Petr Šmejkal, Jan Břížďala
Chemické nádobí a pomůcky jako stereoskopický záznam – tvorba a reakce žáků a učitelů
10:45 – 11:00 Martina Vašíčková, Marta Klečková
Výuka chemie a ICT
11:00 – 11:15 Małgorzata Nodzyńska, Paweł Cieśla
Koncepcja chemicznych wirtualnych kół naukowych
11:15 – 11:30 Jaroslav Hrubý, Martin Bílek
Flashové animace a simulace jako podpůrný nástroj školního chemického experimentu na základní škole
11:30 – 11:45 Luděk Jančář, Irena Jančářová, Alice Náplavová
Víno – multimediální výukový systém
 
11:45 Vystoupení sponzorů – aula (VC 301)
 
 
D Experiment ve výuce chemie
8:30 – 10:00 Sekce D – posluchárnaVC105
Předsedající: Prof. RNDr. Miroslav Prokša, Ph.D.
 
8:30 – 8:45 Stanislava Bubíková, Marta Klečková
Chemický experiment na základní škole
8:45 – 9:00 Václav Richtr, Milan Kraitr, Jitka Štrofová
Atraktivita jako významný prvek reálného chemického experimentu
9:00 – 9:15 Eva Trnová
Efektivnost výuky praktických činností v chemii
9:15 – 9:30 Petr Koloros
Základní chemické pojmy v experimentech
9:30 – 9:45 Andrea Barešová, Jan Čermák, Karel Myška, Karel Kolář
Syntéza amidů – prezentace vlivu reakčních podmínek
9:45 – 10:00 Jiří Šibor, Marek Seifer, Miloš Halúzka
Alternativní pokusy pro volný čas (příklady, srovnávací studie)
 
10:00 – 10:30 Přestávka
 
C Cíle, obsah, metody a organizace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů chemie
10:30 – 11:45 Sekce C1 – posluchárnaVC105
Předsedající: Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
 
10:30 – 10:45 Hana Cídlová, Hana Čtrnáctová, Zuzana Mokrá
Dovednosti v chemii a jejich aplikace
10:45 – 11:00 Helena Klímová, Renata Šulcová
Strukturovaná didaktika chemie jako součást přípravy učitelů na PřF UK v Praze
11:00 – 11:15 Jarmila Kmeťová
Stav a perspektívy pregraduálnej prípravy učiteľov chémie na Slovensku
11:15 – 11:30 Marie Solárová
Pregraduální příprava učitelů chemie k mediální výchově
11:30 – 11:45 Danica Melicherčíková, Milan Melicherčík, Renata Bellová
Pohľad na chemickú vzdelanosť študentov učiteľstva prírodovedných predmetov
 
11:45 Vystoupení sponzorů – aula (VC 301)
 
 
12:00 – 14:00 OBĚD
 
14:00 – 18:00 EXKURZE
·Hromnické jezírko
·Pivovar Pilsner Urquell a.s., Pivovarské muzeum
 
20:00 společenský večer – reprezentační prostory Plzeňský Prazdroj
 
 
Pátek 17. 6. 2011
 
 
9:00 – 12:00 Jednání v sekcích
 
E ICT v přípravě učitelů chemie a ve výuce chemie
9:00 – 10:30 Sekce E2 – aula (VC301)
Předsedající: Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
 
9:00 – 9:15 Veronika Machková, Martin Bílek
Evaluace webových simulátorů acidobazických titrací pro jejich efektivní využití ve výuce chemie
9:15 – 9:30 Vladimír Nápravník
E-learningový kurz pro učitele chemie Jihomoravského kraje
9:30 – 9:45 Petra Toboříková, Martin Bílek
Netradiční přístupy ke zkoumání efektivity využití interaktivní tabule ve výuce chemie na SOŠ
9:45 – 10:00 Jan Hrdlička
Editory chemických strukturních vzorců pro Linux
10:00 – 10:15 Marie Vasileská
Využití ICT v přípravě učitelů přírodních věd na hodnocení nové státní maturity
10:15 – 10:30 Zita Jenisová, Melánia Feszterová, Martin Bílek
Fotosyntéza a školský chemický experiment s využitím počítačových meracích systémov
 
10:30 – 11:00 Přestávka
 
F Tvorba, využití a hodnocení učebnic chemie
11:00 – 12:00 Sekce F – aula (VC301)
Předsedající: Doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, Ph.D.
 
11:00 – 11:15 Jiří Rychtera, Martin Bílek, Jana Kubínová
Příspěvek k zabezpečování informační gramotnosti v podmínkách základní školy
11:15 – 11:30 Milan Melicherčík, Danica Melicherčíková, Alena Štetiarová
Analýza obsahu učiva o ťažkých kovoch v slovenských gymnaziálnych učebniciach chémie
11:30 – 11:45 Marie Huvarová, Marta Klečková
Nejpoužívanější středoškolské učebnice chemie na gymnáziích v ČR
11:45 – 12:00 Klečka Milan, Čtrnáctová Hana
Porovnání obtížnosti učebnic obecné a anorganické chemie používaných na vyšším stupni gymnázií metodou Nestlerová – Průcha - Pluskal
 
12:00 – 12:15 Vystoupení sponzora – firma EDUFOR s.r.o. – aula (VC 301)
 
 
C Cíle, obsah, metody a organizace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů chemie
9:00 – 10:30 Sekce C2 – posluchárnaVC105
Předsedající: Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.
 
9:00 – 9:15 Jarosław W. Dymara, Agnieszka Kamińska-Ostęp, Zofia Jolanta Kloc
Rola praktik przedmiotowo-metodycznych w przygotowywaniu studentów do pracy w zawodzie nauczyciela
9:15 – 9:30 Ján Reguli, Ivana Konečná
Ako dosiahnuť, aby si vedci s verejnosťou lepšie rozumeli?
9:30 – 9:45 Vratislav Šedivec, Václav Richtr
Další možnosti experimentálního vzdělávání v přípravě budoucích učitelů chemie
9:45 – 10:00 Vladimír Sirotek
Analýza úspěšnosti studentů FPE ZČU při řešení úloh z obecné chemie a chemických výpočtů
10:00 – 10:15 Jitka Štrofová
Analýza úspěšnosti studentů FPE ZČU při řešení úloh z fyzikální chemie
10:15 – 10:30 Janusz Nowak, Ryszard Gmoch
Sprawdzanie osiągnięć z informatyki młodzieży gimnazjalnej metodą testową
 
10:30 – 11:00 Přestávka
 
G Interdisciplinární aspekty výuky chemie
11:00 – 12:00 Sekce G – posluchárnaVC105
Předsedající: Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
 
11:00 – 11:15 Pavel Doulík, Jiří Škoda
Vybrané psychodidaktické poznatky jako inspirace (nejen) pro učitele přírodovědných předmětů
11:15 – 11:30 Dana Kričfaluši
Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů
11:30 – 11:45 Irena Plucková
Úroveň přírodovědných znalostí studentů 1. ročníku oboru „Učitelství pro I. stupeň ZŠ“
11:45 – 12:00 Michal Šíba, Helena Klímová
Historie přírodních věd jako interdisciplinární téma ve výuce chemie
 
12:00 – 12:15 Vystoupení sponzora – firma EDUFOR s.r.o. – aula (VC 301)
 
 
12:30 ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ KONFERENCE – aula (VC 301)

 

Patička