Přejít k obsahu

Bakalářské studium

Bakalářské studium

Inovovaný prohlubující modul

Studijní program: Přírodovědná studia

Obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání

Student bakalářského programu Přírodovědná studia (jehož kreditní hodnota je 180 K) si může zvolit svůj obor a zaměření. Při zápisu má student možnost se rozhodnout, zda jeho další studium bude zaměřeno na přípravu k získání učitelského vzdělání ve dvou oborech (např. v chemii a druhém oboru), či zda se zaměří pouze odborně, a to na jediný obor -  chemii.

V případě volby vzdělávacího zaměření si student oboru Chemie pro vzdělávání zvolí dva obory bakalářského studia (tj. chemii a druhý obor) z programu Přírodovědná studia.

V případě volby odborného zaměření si zvolí jediný obor (tj. chemii) v širším rozsahu, než je tomu u dvouoborového vzdělávacího zaměření. Studuje tzv. prohlubující modul.

 

Studijní program Přírodovědná studia je postaven tak, aby umožňoval dva různé výstupy studia bakalářského oboru Chemie pro vzdělávání:

1. vzdělávací zaměření: absolvent zvládne základy dvou vědních oborů (tj. chemie a druhého oboru). Tyto základy jsou předstupněm studia dvou aprobačních předmětů (tj. chemie a druhého oboru), které bude moci absolvovat v navazujícím magisterském učitelském studijním programu. Absolvent dále získá základy vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické, na které bude moci navázat studiem speciálních pedagogicko-psychologických a didaktických disciplín v navazujícím magisterském učitelském studijním programu.

2. odborné zaměření: absolvent získá znalosti ve vybraném jediném oboru, tj. chemii, na takové odborné úrovni, která mu umožní pokračovat v odborném magisterském studiu chemie na jiných vysokých školách s magisterským studiem chemie. Absolvent nezíská základy pedagogicko-psychologického vzdělání.

V baklářském studijním oboru Chemie pro vzdělávání absolvují studenti základní chemické disciplíny: obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, fyzikální chemie, analytická chemie, biochemie. Dále jsou v tomto typu studia zařazeny chemické výpočty, informační systémy v chemii, chemické laboratorní metody, chemická technologie a laboratorní cvičení z uvedených základních předmětů, která jsou zařazena vždy po absolvování příslušného předmětu v následujícím semestru. Studium je zakončeno bakalářskou závěrečnou zkouškou s obhajobou bakalářské práce ve zvoleném oboru.

Patička