Přejít k obsahu

Rozšiřující studium Anglického jazyka pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ
Rozšiřující studium Anglického jazyka pro učitele SŠ

  • Studium je určeno aprobovaným učitelům základních škol (1. a 2. stupeň) a středních škol, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci o předmět anglický jazyk. Výuka probíhá po 12 pátků  v semestru, poslední semestr je výuka převážně bezkontaktní. Studium je zakončeno závěrečnými zkouškami z lingvistiky, literatury a didaktiky a obhajobou závěrečné písemné práce (z lingvistiky, literatury, kulturních studií nebo didaktiky napsané v anglickém jazyce v rozsahu 5000 - 6000 slov).
  • Absolvování rozšiřujícího studia oboru Učitelství anglického jazyka pro ZŠ a Učitelství anglického jazyka pro ŠŠ v rámci celoživotního vzdělávání je plně srovnatelné s absolvováním tohoto oboru v rámci prezenčního studia učitelství AJ. Absolvent studia získá osvědčení o absolvování. Absolvent Učitelství anglického jazyka pro ZŠ je kvalifikován pro práci učitele anglického jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ a, bez ohledu na to, zda má původně vystudované učitelství 1. nebo 2. stupně. Absolovent Učitelství anglického jazyka pro ŠŠ je kvalifikován pro práci učitele anglického jazyka na SŠ. Absolvent dosáhne jazykové úrovně B2 - C1. Získá odborné didaktické vědomosti, osvojí si nejnovější didaktické metody a je schopen je diferencovaně aplikovat. Zvládá odpovídající pedagogické a sociální dovednosti.
  • Poplatek za studium je cca XXXX Kč za semestr. Jelikož ředitelé škol dostávají každoročně dotaci na další vzdělávání učitelů, může se poplatek hradit z tohoto zdroje.
  • Máte-li zájem o studium v akademickém roce 2018/2019, vyplňte přihlášku ke studiu AJ pro ZŠ nebo přihlášku ke studiu AJ pro SŠ s přiloženou ověřenou kopií diplomu zašlete nejpozději do 30. června 2018 na adresu:  Studijní oddělení, Bc. Gabriela Hrubá, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň.
  • U uchazečů se zájmem o studium se předpokládá znalost jazyka na úrovni B2 podle Evropského referenčního ramce pro cizí jazyky. Na základě Vaší přihlášky Vám budou zaslány informace ohledně online jazykového testu, který ověří, zda Vaše jazyková úroveň je dostatečná pro výuku v anglickém jazyce.

Poznámka: Studim v ak. roce 2018/2019 se bude otevírat v případě dostatečného počtu uchazečů s odpovídající jazykovou úrovní. 


Učitelství anglického jazyka pro SŠ pro absoloventy učitelství AJ pro 2. stupeň ZŠ


Studium je plánováno na 3 semestry (2 semestry kontaktní výuka a 1 semestr vypracování závěrečné práce). Kontaktní výuka bude probíhat každý druhý pátek (9:20-16:30), v prvním semestru od poloviny září do první poloviny ledna, ve druhém semestru od druhé poloviny února do první poloviny června 2. Studium je zakončeno rozšířenou obhajobou závěrečné  práce (z lingvistiky, literatury, kulturních studií nebo didaktiky napsané v anglickém jazyce v rozsahu 5000-6000 slov).

Poplatek za studium je cca 7 500 Kč za semestr. Jelikož ředitelé škol dostávají každoročně dotaci na další vzdělávání učitelů, může se poplatek hradit z tohoto zdroje.

Přijímací zkouška (v případě velkého počtu uchazečů): U uchazečů  se předpokládá znalost anglického jazyka na úrovni C1 podle Evropského referenčního ramce pro cizí jazyky.  


Poznámka: Studim v ak. roce 2018/2019 se nebude otevírat..

Patička