Přejít k obsahu

Profil fakulty

Fakulta pedagogická ZČU je nejstarší a největší fakultou ZČU v Plzni. Byla zřízena jako pobočka Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Slavnostně byla otevřena dne 14. listopadu 1948.

V roce 1990 se Pedagogická fakulta stala součástí nově vytvořené Západočeské univerzity. Nyní studuje na FPE kolem 3 000 studentů v mnoha typech studijních programů a oborů. Hlavním cílem a posláním FPE ZČU v Plzni je zabezpečovat kvalitní výchovu a vzdělávání učitelů pro všechny typy škol (učitelství pro mateřské školy, učitelství pro základní školy, učitelství pro střední školy).

V rámci celoživotního vzdělávání organizuje fakulta široké spektrum doplňujících a rozšiřujících studijních programů.

Studijní programy a obory zabezpečované fakultou jsou plně strukturované, s výjimkou oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, který je na doporučení Akreditační komise MŠMT akreditován jako pětiletý nestrukturovaný. Jako jedna z prvních pedagogických fakult v České republice reagovala na ideu Boloňské deklarace usilující o vytvoření otevřených strukturovaných dvoustupňových studijních programů. Vznikl tak nový model učitelské přípravy, který převzala buď zcela, nebo s malými modifikacemi většina dalších pedagogických fakult v České republice. Základním cílem procesu restrukturalizace bylo vytvořit bakalářské studijní obory a na ně navazující učitelské magisterské obory v rámci studijního programu Učitelství pro ZŠ a Učitelství pro SŠ tak, aby se mohl větší počet studentů zapojit do terciárního vzdělávání. Usilujeme o maximální prostupnost studijních programů v rámci ZČU, ale i v rámci všech vysokých škol v České republice. Restrukturalizace studia umožňuje studentům širší spektrum volby kurikulární cesty. Bakalářské programy jsou připraveny tak, aby dávaly možnost pokračovat v navazujícím učitelském studijním programu či v navazujícím neučitelském magisterském programu na fakultách ZČU nebo jiných univerzit, příp. aby umožňovaly výstup přímo do praxe. Sledujeme další cíle: využít odborného potenciálu, který nabízejí ostatní fakulty ZČU, a jednotného studijního prostředí, které je na univerzitě dáno kreditním systémem, k vytvoření flexibilních studijních programů.

Programy jsou převážně stavěny modulově, a to tak, aby si student svou kurikulární cestu variabilně volil, ovšem s přesně stanovenými povinnostmi. V bakalářském studiu je v důsledku modulové koncepce vytvořen základ budoucí dvouaprobační profilace studentů učitelské fakulty. Do rámce bakalářského studia jsou zařazeny variabilní moduly, které student volí podle svého zaměření. Součástí každého bakalářského oboru je modul Společný základ se shodným kreditním ohodnocením a stejnou skladbou předmětů.

Předpokládáme, že velká část studentů našich bakalářských programů bude volit cestu učitelského vzdělávání a bude pokračovat v navazujícím učitelském studiu. Část absolventů bakalářských studijních programů odejde do praxe, část bude moci pokračovat na jiných fakultách ZČU, ale i jiných vysokých škol. Podpoří se tím interfakultní prostupnost. Strukturované studium umožní získání učitelské kvalifikace i absolventům jiných typů škol. Předpokládáme, že této možnosti využijí i absolventi neučitelských magisterských programů, kteří učí na školách jako nekvalifikovaní učitelé.

Velkým úspěchem fakulty je získání akreditace pro doktorské studijní obory Teorie vzdělávání ve fyzice, Teorie vzdělávání v bohemistice a Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Katedra matematiky je školicím pracovištěm oboru Obecné otázky matematiky, který byl akreditován na Fakultě aplikovaných věd. Rozhodnutím MŠMT bylo FPE ZČU uděleno oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. u studijních programů Učitelství pro základní školy a Učitelství pro střední školy v oborech Učitelství českého jazyka, Učitelství fyziky a Učitelství informatiky.

Jednou z priorit fakulty pro další období se stala spolupráce s institucemi a organizacemi především v Plzeňském a Karlovarském kraji. FPE zkvalitňuje spolupráci se školami a se školskou inspekcí, rozvíjí kontakty s Magistrátem města Plzně, s dalšími orgány státní správy, s podnikatelskými subjekty. Cílem těchto aktivit je propagace fakulty, zvýšení vzájemné informovanosti, získávání kvalitních zájemců o studium, rozšíření možností pro výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost. Relativně stabilizovaný stav ve studijní oblasti vytvořil prostor pro rozvoj vědecké a výzkumné práce, který bezpochyby přispěje k dalšímu zvýšení prestiže FPE mezi fakultami ZČU i ostatními vysokými školami v ČR, umožní rozšíření spolupráce s dalšími pracovišti včetně zahraničních a přinese fakultě i finanční prostředky.

Fakulta se snaží obstát ve všech třech rolích, které jako součást vysoké školy má - v oblasti vzdělávací, výzkumné i společensko-kulturní. Jejím základním posláním je však i dnes příprava učitelů, která hraje a bude hrát v procesu zvyšování vzdělanosti a kultivace národa klíčovou roli.

Patička