Přejít k obsahu


Contemporary Issues of Music Education Theory and Practice from the Visegrad Countries PhD Students’ Point of View – Prague 2015

Citace:
SLAVÍKOVÁ, M., KODEJŠKA, M. Contemporary Issues of Music Education Theory and Practice from the Visegrad Countries PhD Students’ Point of View – Prague 2015. In Teorie a praxe hudební výchovy IV : sborník příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání v zemích V4 v roce 2015 Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016. s. 3-9. ISBN: 978-80-7290-875-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Contemporary Issues of Music Education Theory and Practice from the Visegrad Countries PhD Students’ Point of View – Prague 2015
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc. , Doc. PaedDr. Miloš Kodejška CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek podává souhrnný pohled na historii a cíle visegradských hudebně pedagogických konferencí v Praze. Přibližuje historii těchto mezinárodních konferencí jako platformy pro výměnu teoretických poznatků a pro začleňování jejich praktických aplikací do hudebně výchovné praxe. Analyzujeme jednotlivé odborné bloky a přínos prezentovaných příspěvků. Zvláštní pozornost je věnována celospolečenským změnám v hudebním vzdělávání, výchově a kultuře u školních dětí a prezentaci hudebně pedagogických projektů, jejichž cílem bylo propojit oblast hudebně pedagogické teorie a praxe.
Abstrakt EN: The paper provides a comprehensive insight into the history and goals of the Visegrad musically pedagogic conferences in Prague. It brings the history of these international conferences as a platform for the exchange of theoretical knowledge and practical applications of their inclusion in the music educational practice. We analyze individual training blocks and benefits presented contributions. Special attention is paid to the societal changes in musical education, training and culture among school children and the presentation of the musical pedagogical projects aimed to link the field of music pedagogical theory and practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička