Přejít k obsahu


Teorie a praxe hudební výchovy dětí v předškolním a mladším školním věku

Citace:
Slavíková, M. Teorie a praxe hudební výchovy dětí v předškolním a mladším školním věku. Plzeň, 11.11.2016 - 11.11.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Theory and practice of music education of children of preschool and school age
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc. ,
Abstrakt CZ: Konferenci pojí hlavní téma hudebně výchovné problémy na 1. stupni ZŠ s přesahem do preelementární hudební výchovy. V konferenčních příspěvcích zazněly informace ze všech tematických oblastí hudební výchovy daného věku, které vyplynuly z pozorování hudebně výchovného procesu v rámci pedagogické praxe nebo z vlastních pedagogických zkušeností. Projednávaná témata se mohou uplatnit následně jako témata kvalifikačních prací studentů. Studenti veřejně prezentují zpracování zvoleného tématu, tím se jim poskytne první možnost osvojit si dovednost veřejné prezentace a obhajoba odborných názorů. Zároveň je umožněna diskuse ke konferenčnímu výstupu z řad účastníků – akademických pracovníků i studentů, která poskytne vystupujícím studentům důležitou zpětnou vazbu. Student při následné prezentaci svého příspěvku v elektronickém sborníku získal zkušenosti s vědeckými metodami – citace, autorská ochrana, prezentace výsledků výzkumu. Cílem konference je aktivnější zapojení studentů magisterských oborů do výzkumné činnosti katedry a to také cestou zlepšení podmínek pro tuto práci – stipendia, platforma pro diskusi, výstupy na konferencích. Zároveň tím chceme zvýšit odpovědnost u studenta i školitele za dosažené výsledky. Zároveň studenti získají zkušenosti organizační při zajištění činnosti týmu, propagaci a prezentaci výsledků. SVK1-2016-003, sborník ISBN 978-80-261-0677-7.
Abstrakt EN: Conference governs the main theme music education problems in the first grade of primary school and preschool music education. In the conference contributions were heard information from all thematic areas of music education in the age group that emerged from the observation musically educational process in educational practice or pedagogical experience. The topics discussed can be applied subsequently as topics of theses students. The students publicly present the processing of the topic, thereby providing them with the first opportunity to acquire the skill of public presentation and defense expert opinions. While allowing the debate to the conference exit from the participants - academics and students, which provides acting students with important feedback. Students in the subsequent presentation of its contribution in electronic anthology gained experience with the scientific method - quotes, copyright protection, presentation of research results.  The aim of the conference is the active involvement of MA students in research activities of the department and also by improving the conditions for this to work - scholarships, a platform for discussion, outputs at conferences. At the same time we want to increase the responsibility of the student and the supervisor for the results achieved. At the same time, students will gain experience of the organization in ensuring the team's activities, promotion and presentation of results. SVK1-2016-003, sborník ISBN 978-80-261-0677-7.
Klíčová slova

Zpět

Patička