Přejít k obsahu


Using demonstration to design creative products focused on folk traditions

Citace:
SIMBARTL, P., HONZÍKOVÁ, J. Using demonstration to design creative products focused on folk traditions. In EDULEARN16 : 8th International Conference on Education and New Learning Technologies : Conference Proceedings. Barcelona: IATED, 2016. s. 2832-2837. ISBN: 978-84-608-8860-4 , ISSN: 2340-1117
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Using demonstration to design creative products focused on folk traditions
Rok vydání: 2016
Místo konání: Barcelona
Název zdroje: IATED
Autoři: PhDr. Petr Simbartl Ph.D. , Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Dítě dochází do předškolního zařízení i primárního stupně školy takřka celý týden mimo dva dny víkendu. V těchto zařízeních tráví dítě mnoho času a tak je to jeden z hlavních vnějších činitelů na výchově. Činnosti dětí jsou ovlivněny průběhem roku například počasím a aktuální situací, avšak velký vliv mají svátky a lidové zvyky. V zimních měsících jsou vyráběny výrobky a prováděny činnosti s adventní tématikou, na jaře zde působí velikonoční téma. Mnoho těchto svátku a zvyků pochází z náboženství. Některé však pomalu mizí a v určitých případech zůstanou ty s komerční návazností. Tento výzkum se zaměřuje na analyzování dodržování zvyků a tradic v rodinách dětí, které právě navštěvují některé ze zmíněných zařízení. Sběr dat probíhá dotazníkovou metodou. Protože známe místo pobytu sběru dat, bude hledána korelace s náboženskými či krajskými lidovými zvyky. Data pochází z oblasti západních Čech a zaměřují se především na adventní svátky. Ostatní svátky a zvyky nejsou opomíjeny. Každý výrobek je ještě specifický použitým materiálem. Pro aktivizaci žáků je využito demonstračních metod, dítě je následně inspirováno např. vytvořeným výrobkem nebo předlohou. Při výrobě totožné kopie si dítě procvičí motoriku a potřebné techniky práce s materiálem. Během této činnosti se může rozvíjet ještě kreativita, kde je zvolen základní způsob provedení a každé dítě to může provést dle vlastního uvážení ve škole nebo i doma.
Abstrakt EN: The child attends the preschool institution as well as the first school grades almost all the week except two days of the weekend. The child spends a lot of time there and therefore it is one of the main external factors on education. Children’s activities are during the year affected for example by weather or current situation, however, holidays and folk customs have a large impact too. Winter months are accompanied by making products and performing activities with the theme of Advent and Easter topic prevails in spring. Many of these holidays and customs are feasts, coming from religion. Nevertheless, some of them are slowly disappearing and in certain cases, the ones with commercial connections remain. The research is focused on the analysis of maintaining customs and traditions in families with children who just attend one of the mentioned facilities. The data are collected through questionnaire method. As the place of data collection is known, the focus is on searching for correlations with religious or regional folk customs. Data are collected from the West Bohemia region and they primarily focus on the Advent holidays. Other holidays and customs are not ignored. Each product is also specific by its use of material. The demonstration methods are used to stimulate pupils, children are then inspired e.g. by a created product or a model. While making the equal copy, the child practices its motor skills and necessary techniques for material manipulation. It is also possible to develop creativity during such an activity, when the basic method of implementation is selected and each child can make it at his discretion at school or at home.
Klíčová slova

Zpět

Patička