Přejít k obsahu


Příprava a další vzdělávání učitelů přírodovědných oborů na Centru biologie, geověd a envigogiky Fakulty pedagogické v Plzni

Citace:
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z. Příprava a další vzdělávání učitelů přírodovědných oborů na Centru biologie, geověd a envigogiky Fakulty pedagogické v Plzni. In Sborník statí z X. ročníku konference EDUCO na téma: Desetiletí výzkumu ve vzdělávání a další perspektivy v rámci přípravy učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů : 30.-31. ledna 2015. Brno: Tribun EU, 2015. s. 71-74. ISBN: 978-80-263-0902-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Preparation and Lifelong Education of Nature Disciplines at Centre of Biology, Geosciences and Environmental sciences, Faculty of Education in Pilsen
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU
Autoři: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek je kritickým zhodnocením přípravy učitelů přírodních věd na Pedagogické fakultě v Plzni s přesahem do celostátně platných ustanovení a praktik. První část je zaměřena na popis přípravy učitelů ve strukturovaném (bakalářském a magisterském) studiu. Student si volí pouze kombinaci z přírodovědných oborů (biologie, chemie, fyzika, matematika, informatika, výchova ke zdraví a geografie). Druhá část je věnována problematice současného celoživotního vzdělávání učitelů a konečně poslední část nastiňuje nové přístupy ve vzdělávání učitelů od studentů až po celoživotní praxi a uvádí zkušenosti z různých mezinárodních i národních projektů (Sophia, Enviroexperiment, Biologie všedního dne, Tealeaf) zabývajících se touto problematikou.
Abstrakt EN: this article is a critical evaluation of the training of teachers of science at the Faculty of Education in Pilsen with an interference fit in the nationally applicable proceses. The first part is focused on the description of the training of teachers in a structured (Bachelor and master) study. The students chooses only the combination of scientific disciplines (biology, chemistry, physics, mathematics, computer science, health education and geography). The second part is devoted to the problems of the current of lifelong education of teachers, and finally the last part outlines new spproaches in teacher education and experience from enternational and national projects (Sophia, Enviroexperiment, Biology of the everyday, Tealeaf) dealing with this topic.
Klíčová slova

Zpět

Patička