Přejít k obsahu


Problematika osvojování psychomotorických dovedností

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., JANOVEC, J. Problematika osvojování psychomotorických dovedností. Journal of Technology and Information Education, 2012, roč. 4, č. 1, s. 34-39. ISSN: 1803-537X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Questions of Acquiring Psychomotoric Skills
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Mgr. Jan Janovec Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zamýšlí nad výukou psychomotorických dovedností, nad možnostmi této výuky, nad přístupem učitelů k této výuce, nad rozdíly v těchto přístupech. Hledá odpověď na otázku, zda mezi učiteli praktických činností existují skupiny, jež se výrazně liší v přístupu k výuce z hlediska volených cílů, metod a forem výuky. Jako výzkumných metod bylo použito dotazníkového šetření zaměřeného na cíle výuky a dále Q-metodologie v oblasti metod a forem. Tyto výzkumy byly provedeny v rámci projektu Nonverbální tvořivost v technické výchově - GAČR 406/07/0109 a projektu Interní grantové agentury PF UJEP Rozvoj kompetencí u žáků mladšího školního věku v oblasti psychomotorických dovedností.
Abstrakt EN: The paper deals with teaching psychomotor skills, with possibilities and limits of such education, approaches of teachers to this education and with differences in the approaches themselves. Answer to question if there are any groups among the teachers which significantly differ in approaches to teaching in term of optional aims, methods and forms of teaching is investigated. Questionnaires focused on aims of teaching and also Q-methodology in sphere of methods and forms were used as the research methods. These surveys were carried out in terms of project Non-verbal creativity in vocational education – GAČR 406/07/0109 and project of the Internal Grant Agency of the Faculty of Education of UJEP Development of Competences in Pupils of Younger School Age in Sphere of Psychomotor Skills.
Klíčová slova

Zpět

Patička