Přejít k obsahu


Výchova k tvořivosti v technické výchově

Citace:
MACH, P., HONZÍKOVÁ, J. Výchova k tvořivosti v technické výchově. In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2009. s. 1-10. ISBN: 978-80-7231-650-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Training for creativity in technical education
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: Univerzita obrany
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. , Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Katedra technické výchovy Fakulty pedagogické se v současné době podílí na několika projektech, které jsou zaměřeny právě na rozvoj technické tvořivosti a představivosti u studentů pedagogických fakult, učitelů a žáků základních škol. Jedná se o projekty Talent 2008, projekt Odbourání bariér při studiu, Specifický výzkum z oblasti technického vzdělávání a v neposlední řadě i projekt Nonverbální tvořivost v technické výchově. Tento projekt se uskutečňuje v rámci grantu GAČR 406/07/0109. Hlavní cílem projektu Nonverbální tvořivost v technické výchově je transverzální výzkum úrovně tvořivých schopností na našich školách. Cílem projektu je i zavedení tvořivých prvků do technických předmětů, zejména pro obor učitelství. Článek představuje některé výsledky výzkumu a možnosti výchovy k tvořivosti.
Abstrakt EN: At present, the Department of Technical Education of the Faculty of Education takes part in several projects focused just on development of technical creativity and imagination in students of faculties of education, teachers and primary school pupils. They are the following projects: Talent 2008, Elimination of Barriers in Studying, Specific Research in Technical Education, as well as Nonverbal Creativity in Technical Education. This project takes place owing to a grant from GAČR 406/07/0109. The principal objective of the Nonverbal Creativity in Technical Education project is a transversal research of the level of creative abilities in in our schools. The project objective also is introduction of creative elements into technical subjects, especially for teaching. Cotribution prezents some way results research and possibilities education to creativity.
Klíčová slova

Zpět

Patička