Přejít k obsahu


Tvořivost a její funkce v edukačním procesu

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., MACH, P. Tvořivost a její funkce v edukačním procesu. In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2004. s. 50, s. 1-9-. ISBN: 80-7231-116-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2004
Místo konání: Vyškov
Název zdroje: Vysoká vojenská škola pozemního vojska
Autoři: Jarmila Honzíková , Petr Mach
Abstrakt CZ: Článek pojednává o významu tvořivých schopností v edukačním procesu. Představuje výsledky výzkumů tvořivých schopností dětí mladšího školního věku a žáků víceletých gymnázií realizovaného v rámci projektu FRVŠ 1360/F1/a. Zamýšlí se nad vztahem inteligence a tvořivosti, snaží se odpovědět na otázku, zda žáci s dobrým školním prospěchem dosahují i dobrých výsledků v Torrancově figurálním testu tvořivého myšlení. V poslední době bývá velmi často diskutovanou otázkou studium na víceletých gymnáziích. Na tato gymnázia jsou vybírány děti, které dosahují dobrých výsledků na 1. stupni základní školy. Dá se tedy předpokládat, že tyto děti mají i vyšší úroveň tvořivých schopností, které je třeba pro samostatné řešení problémových úkolů i pro samostatné myšlení. Zda je tomu skutečně tak, ukazují publikované výsledky výzkumů úrovně tvořivých schopností u těchto dětí.
Abstrakt EN: The article disserts upon significance of creative abilities in the education process. It presents results of creative abilities researches, which were performed within the University Development Fund (FRVŠ) project on minor school age children and long-term grammar school students. It contemplates about the relationship between intelligence and creativity, it endeavours to answer the question, whether pupils with good grades also achieve good results in the Torrance Figurative Test of Creative Mind. These days, a question often being discussed is the study at long-term grammar schools. Children with good results at infant schools are chosen to attend these grammar schools. One could consequently assume that these children are also on a higher level of creative abilities, which are necessary for individual solving of difficult tasks and for individual thinking, too. Results of the creative abilities researches of these children, which are published here, show whether it is really so.
Klíčová slova

Zpět

Patička