Přejít k obsahu

Projekty různé v roce 2010

V roce 2010 bylo na FPE řešeno sedm dalších projektů.

Číslo/poskytovatel projektu

Řešitel projektu

Název projektu

Komise rady města Plzně pro evropskou integraci  a partnerská města

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová (KHK)

Spolupráce plzeňské a regensburgské hudební mládeže a hudebních pedagogů v r. 2010

VZ MSM 0021620862

 

Prof. V. Spilková, CSc. (PedF UK Praha), PhDr. Eva Lukavská, Ph.D. ( KPG)

Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání

Grantový program magistrátu města Plzně na podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže

PaedDr. Petr Mach, CSc. (KAT)

Olympiáda techniky Plzeň 2010

EU ERDF, Cíl 3, č. 62

Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (KGE),  prof. PhDr. Tomáš Jílek, CSc. (KGE) – řešitelé a spoluřešitelé z kateder KGE, KHI,   KBI, KNJ

Historie česko-bavorského pohraničí v letech 1945-2008

EU ERDF, Cíl 3, č. 71

Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (KGE) – spoluřešitel. 

Propojení sítě ochrany spotřebitelů Bavorsko/Česko ConNet

MMR WD-19-07-1 (2007–2011)

RNDr. Jiří Ježek, Ph.D. (FEK) - řešitel, doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. (KGE), doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. (KGE) – spoluřešitelé

Konkurenceschopnost malých měst v České republice

OP VK, Výzva Plzeňského kraje č. 3 pro GP – oblast podpory 1.3

PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. (KHI), PaedDr. Helena Východská (KHI), PaedDr. Jiří Staněk, CSc. (KČJ) – spoluřešitelé

Dějiny a literatura po roce 1945 – moderní odborné a didaktické trendy

Patička