Přejít k obsahu

Sympozia a konference

Sympozia a konference

 

 

  • Konference COMENIUS

    Ve dnech 21. – 23. 9. se na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty ZČU v Plzni konala pracovní konference projektu Comenius a setkání oborové tematické sítě ENViL. Cílem projektu je tvorba prototypu Společného evropského rámce vizuální gramotnosti. 

 

 

  • "O významu tvořivosti ve výtvarné výchověa jejím účinku na všeobecné vzdělávání"

[6.- 7.12.2012] pořádala KVK ve spolupráci s Českou sekcí INSEA v prostorách Katedry výtvarné kultury Fakulty pedagogické v objektu Klatovská 51, Plzeň  konferenci

Sympozium chápeme vzhledem k různým okolnostem spíše jako komorní, diskusní, v rozjímavé atmosféře adventu, jako jistý manifest podpory výtvarné výchovy v její dnešní těžké době. Doufáme, že jsme zvolili téma, které bude jak zajímavé, tak podnětné: tvořivost a výtvarná výchova se téměř zdají být synonymy, takže v době, kdy se o tvořivosti a potřebě jejího rozvoje hovoří takřka každý den, bude jistě pro náš obor užitečné konkretizovat dovnitř i navenek, čím k němu můžeme přispět. K vystoupení ve čtvrtek jsme také pozvali kolegy z jiných vzdělávacích oborů, abychom si ujasnili, čím si můžeme v rozvoji tvořivosti pomoci vzájemně.

 

 

  • MEZINÁRODNÍ KONFERENCE "Children‘s Identity, Culture and Media in Visegrad Context"

[15.-16.9.2011]mezinárodní vědecká konference "Children´s Identity, Culture and Media in Visegrad Context" (Dětská identita, kultura a média ve Visegrádském kontextu) pořádáná katedrou výtvarné kultury FPE ZČU, zabývající se dětskou identitou, kulturní a mediální výchovou v zemích Visegrádu a širším mezinárodním kontextu. Setkání je součástí celoevropského projektu Children 's Identity and Citizenship in Europe, který sdružuje široké společenství více než 100 vysokoškolských institucí ze 30 zemí Evropy. Významnou součástí byl také kulatý stůl diskutující výzkumy identity mládeže se zástupci ČR, Slovenska, Polska, Maďarska a Velké Británie.

 

 

  • MEDIÁLNÍ VÝCHOVA V TEORII A PRAXI

[17.-18.6.2009]Konference Mediální výchova v teorii a praxi. Pořádaná KVK jako konference s mezinárodní účastí zaměřená na výzkum v mediální pedagogice a teorii a praxi mediální výchovy FPE ZCU, Univerzitní 20,17.-18.6.2009

 

  • MEZIOBOROVÁ KONFERENCE

Umění ve výchvě, prevenci a expresivní terapii. 14.-15.5.2008 Z hlediska výchovy, pozitivní prevence nebo terapie slovo "umění" není vyhrazeno jen význačním uměleckým dílům, ale všem expresivním tvořivým projevů, které slouží jako prostředek autetického vyjádření, podnět pro skupinouvou komunikaci a nástroj poznávání nebo sebepoznávání. Konference je zaměřena na úlohu takto pojatého umění jak oblasti školství a zájmové činnosti, tak v oblasti zdravotnictví. Důraz je kladen na vzájemnou výměnu zkušeností z praxe a na diskutování teoretických poznatků, zejména s ohledem na kompetence, které uvedený přístup vylaďuje od učitelů, lektorů nebo terapeutů.

 

  • RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

[16.-18.9. 2004] Česká sekce INSEA ve spolupráci s katedrou výtvarné kultury PedF ZČU v Plzni pořádala ve dnech 16.-18.9. 2004 sympozium "Rámcový vzdělávací program a výtvarná výchova"

 

Patička