Přejít k obsahu

SZZ

Státní závěrečné zkoušky - Bc.:

lingvistika literatura reálie

 

Státní závěrečné zkoušky - 4leté Mgr. studium

lingvistika literatura didaktika

 

Státní závěrečné zkoušky - 2leté navazující Mgr. studium

lingvistika literatura didaktika

 

Klauzurní zkouška

Požadavky na klauzurní zkoušku z FJ:

- klauzurní práce má ověřit schopnost studentů pojednat v cizím jazyce o zadaném tématu z oblasti jazyka, literatury nebo didaktiky. Píše se minimálně týden před státní závěrečnou zkouškou.

- optimální rozsah práce je 3 - 4 strany textu formátu A4, tj. 700-750 slov. Cílem není "rozbředlá kvantita", ale konciznost a obsahová i jazyková správnost (volba adekvátních jazykových prostředků, kompoziční výstavba textu, styl).

- jedním ze zásadních požadavků je logika výkladu, jeho vnitřní řád (diferencovanost a racionalita osnovy - měla by být přiložena i pro naši snazší orientaci.

- studenti mohou používat pouze výkladový slovník (Larousse, Hachette, ...)

- čas na zpracování: 240 minut.

Tematické okruhy předmětu DIDAKTIKA FJ k SZZ

1. Předmět didaktiky cizích jazyků (DCJ) a její vztah k ostatním vědám.

2. Jazykové vzdělání a výchova v Evropě: Instituce a jejich nástroje (SERRJ, EJP, mezinárodní jazykové zkoušky). Závazné dokumenty pro koncepci výuky CJ v ČR (SERRJ, RVP).

3. Klíčové kompetence, průřezová témata, mezipředmětové vztahy v hodinách Fj. CLIL ve výuce.

4. Hlavní činitelé vyučování/učení se CJ se zvláštním zaměřením na cíle v cizojazyčné výuce a na osoby „učitele“ a „žáka“.

5. Motivace a aktivizace žáka. Vztah učitel–žák, žák–učitel, žák–žák. Organizační formy výuky. Kooperativní vyučování.

6. Role mateřského jazyka ve výuce CJ, interlingva; problematika interference v DCJ a DFJ jako druhého nebo dalšího cizího jazyka.

 7. Vývoj a charakteristika metodických směrů (včetně alternativních). Současné přístupy a tendence ve vyučování/učení se CJ (komunikativní metoda, metoda „akčního přístupu“).

8. Jazykové prostředky a jejich nácvik.

9. Řečové dovednosti a jejich nácvik.

10. Interkulturalita ve výuce cizích jazyků.

11. Typy a druhy cvičení.

12. Plánování vyučovací jednotky; její typy, struktura a organizační formy. Fáze vyučování.

13. Chyba v tradičním a moderním pojetí. Problematika hodnocení. Druhy a typy hodnocení.

14. Evropské jazykové portfolio: Principy, funkce, obsah a metodika využití ve výuce.

15. Materiální didaktické prostředky:

a. Metoda ve významu učebního materiálu; kritéria platná pro výběr metody; charakteristika a porovnání metod českých a francouzských nakladatelství

(se zaměřením na metody pro žáky staršího školního věku).

b. Autentické versus uměle vytvořené materiály. Globální simulace.

c. Nové technologie ve výuce cizích jazyků.

16. Problematika dalšího vzdělávání (a sebevzdělávání) učitelů francouzštiny.

17. Mimotřídní a mimoškolní aktivity v rámci výuky francouzštiny (konverzační soutěže, školní výměny, evropské programy pro děti a mládež, atp.).

18. Diskuse o poznatcích z pedagogické praxe.

Patička