Přejít k obsahu

Informace o NvzMgr. oboru

Základní informace o oboru:

Absolventi prokazují znalosti na úrovni porozumění, aplikace a kritického posouzení z oblastí, jež se vztahují k očekávaným výstupům vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, tj. definují, vysvětlují a charakterizují vztahy mezi lidmi a formy soužití, změny v životě člověka, zdravý způsob života, rizika ohrožující zdraví a jejich prevenci, osobnostní a sociální rozvoj jedince ve vztahu ke kvalitě života. Absolventi aplikují základní výukové strategie ve výuce Výchovy ke zdraví na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií, tj. projektují vyučovací hodinu či výukový modul, využívají účinné organizační formy a výukové metody, vedou výuku v souladu se zákony efektivního učení. Sestavují nástroje pro plnohodnotnou evaluaci pedagogického procesu, využívají mezipředmětových vztahů ve výuce, vytvářejí podmínky pro efektivní pedagogickou interakci mezi všemi subjekty výukového procesu v souladu se zásadami programu Zdravá škola.

Patička