Přejít k obsahu

Informace o bakalářském oboru

Základní informace o oboru:

Absolventi prokazují znalosti na úrovni porozumění, aplikace a kritického posouzení z oblastí sociálních aspektů zdraví, tj. definují zdraví z pohledu sociálních hledisek, orientují se v celospolečenských kontextech zdraví, aplikují právní dokumenty ochrany zdraví, popisují zdravotní systém v ČR, formulují význam veřejného zdravotního pojištění v ČR a ve světě, posuzují ochranu práva pacienta z hlediska dokumentů mezinárodního práva a českého právního řádu, vystihují sociální důsledky nemocí, charakterizují primární, sekundární a terciární prevenci v rámci podpory zdraví. Absolventi se dobře orientují v pedagogicko-psychologických aspektech zdraví, tj. definují zdraví z pohledu psychologických koncepcí, charakterizují zdravý životní styl a implementují jeho znaky do životního cyklu člověka, analyzují náročné životní situace a jejich vliv na zdraví člověka, popisují příčiny syndromu vyhoření, objasňují etiologii a symptomy neurotických poruch a aplikují principy duševní hygieny v prevenci psychosomatických onemocnění. Současně prokazují hlubší znalosti v oblasti biologicko - medicínských aspektů zdraví, tj. definují zdraví z biologicko - medicínských aspektů, orientují se v anatomii a fyziologii člověka, vymezují základní aspekty zdravého partnerského soužití a odpovědného rodičovství ve vztahu k současným poznatkům přírodních a společenských věd. Vysvětlují složky výživy a rozeznávají způsoby správné a nesprávné výživy, ovládají praktickým způsobem zásady první pomoci a úkony zachraňující zdraví, aplikují základní ekologické jevy do koncepce výchovy ke zdraví. Umí vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení dílčích odborných problémů, prezentují a obhajují výsledky svého výzkumného šetření na odpovídající úrovni bakalářských prací. Jsou schopni používat své odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce.

Patička