Přejít k obsahu

Navazující magisterské studijní obory: Učitelství hudební výchovy pro SŠ

Typ studijního oboru: navazující magisterský

Forma studia: prezenční

Charakteristika oboru:

V rámci studijního programu Učitelství pro střední školy je studijní obor Učitelství hudební výchovy pro střední školy jedním z oborů studia dvouoborové kombinace, který je možno studovat jako tzv. hlavní i vedlejší sloup, rozdíl je pouze v zařazení diplomové práce do studijního plánu sloupu hlavního.

V souladu se současnými vysokoškolskými vzdělávacími trendy je tento studijní obor koncipován jako dvouletý magisterský, navazující v tomto případě na tříletý bakalářský obor Hudba se zaměřením na vzdělávání.

Struktura studijního plánu tohoto magisterského studijního oboru umožňuje vybavit budoucího učitele hudební výchovy spektrem odpovídajících znalostí a dovedností nejen vokálních, instrumentálních, sbormistrovských a hudebně pedagogických, ale je i završením potřebného klasického teoretického a historického hudebního vzdělání. Nutným obohacením je též získání základního povědomí z oblasti interkulturních vztahů, orientace ve sféře nonartificiální hudby i v prohlubující se vazbě mezi hudbou a pohybem. Volba povinně volitelných a výběrových předmětů (i z celouniverzitní nabídky) dává možnost rozvinout a specificky vyhranit osobnost budoucího učitele hudební výchovy.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je absolvování bakalářského studia příbuzného zaměření a vykonání přijímací zkoušky, skladající se z těchto částí:

 Písemná zkouška

Písemná zkouška oborových znalostí se skládá ze 40 otázek. Ze 4 nabízených možností je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se neodečítá žádná hodnota. Jedná se o zkoušení znalostí ze zvoleného studijního oboru v rozsahu bakalářských závěrečných zkoušek. Zkouška se skládá z harmonické a formové analýzy předložené klasické nebo romantické skladby, z otázek z dějin hudby a intonačního diktátu krátké tonální melodie. Maximum dosažených bodů je 40. Délka trvání zkoušky je 60 minut.

 Talentová zkouška

Talentová zkouška na obor Učitelství hudební výchovy pro střední školy je zaměřena na zjištění praktické způsobilosti uchazeče ze hry na klavír a zpěvu. Uchazeč zahraje lidovou či populární píseň s doprovodem klavíru z melodické linky bez značek nebo se značkami v tónině, která vyhovuje poloze hlasu uchazeče. Uchazeč dále prokáže schopnost transponovat stejnou píseň do blízkých tónin. Maximum dosažených bodů je 20. Uchazeč splní talentovou zkoušku, pokud získá 15 a více bodů. Délka trvání zkoušky je 10–15 minut. Body získané v talentové zkoušce se nezapočítávají do celkového bodového součtu z přijímacích zkoušek.

 

Vzorové testy níže.

 

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2017/2018 najdete zde

Patička