Přejít k obsahu

Bakalářské studijní obory: Hudba se zaměřením na vzdělávání

Typ studijního oboru: bakalářský

Forma studia: prezenční

Charakteristika oboru:

Obor Hudba se zaměřením na vzdělávání spadá pod studijní program Specializace v pedagogice.  Hudba se zaměřením na vzdělávání lze studovat jako tzv. hlavní i vedlejší sloup.

Hlavní sloup = obor, na který podáváte přihlášku, ze kterého děláte přijímací zkoušku, píšete kvalifikační práci a vykonáváte státní závěrečnou zkoušku. 

Vedlejší sloup = 2. předmět, který si povinně volíte po obdržení rozhodnutí o přijetí z fakultní nabídky (na základě výzvy studijního oddělení). Studium vedlejšího sloupu začíná od 1. zimního semestru. Z něj nepíšete kvalifikační práci a nevykonáváte státní závěrečnou zkoušku. 

Možnosti studia Hudby se zaměřením na vzdělávání:

 

1. Hudba se zaměřením na vzdělávání jako hlavní sloup = talentová přijímací zkouška probíhá na KHK vždy na jaře v řádném termínu přijímacích zkoušek (hudebnost, klavír, písemný test, dále viz požadavky)

2. Hudba se zaměřením na vzdělávání jako vedlejší sloup = nekonají se talentové přijímací zkoušky. KHK stanovila vstupní podmínky a je na uchazeči, aby sám posoudil, příp. se může na KHK objednat na konzultaci

 

a) Vokální dovednosti - rozvinutý hlas, zvládnutí intonace – zpěv základních intervalů a akordů (kvintakord a jeho obraty), zpěv lidových písní.
b) Instrumentální dovednosti - základy techniky hry na klavír na úrovni 1. cyklu ZUŠ, akordický doprovod jednoduchých dětských písní
c) teoretické dovednosti – znalost not v houslovém a basovém klíči, znalost ve tvoření i určování základních a odvozených intervalů do oktávy, znalost ve tvoření i určování stupnic dur i moll, jejich předznamenání, znalost ve tvoření i určování základních kvintakordů včetně obratů

 

3. Hudba se zaměřením na vzdělávání jako prohlubující sloup = nekonají se talentové přijímací zkoušky. V prohlubujícím sloupu je umožněno studovat pouze studentům hlavního sloupu Hudba se zaměřením na vzdělávání. Jedná se o specifickou formu vedlejšího sloupu, jehož náplň tvoří další předměty z oblasti hudby a organizace hudebního života.

Vzdělávací cíle:

Absolventi prokazují znalosti a porozumění teoretickým, interpretačním a muzikologickým pojmům a metodám, znalosti a porozumění všem hudebním žánrům a jejich vývoji, žánrovým přesahům a postmoderním kombinacím jak v oblasti teoretické reflexe, tak praktického uchopení. Absolventi získají základní poznatky z dějin hudby a jejich současného stavu poznání, stejně tak v metodologii dnešního pojetí hudební historie. Jsou schopni provádět strukturální, interpretačně komparativní posouzení zadané skladby s analytickými prvky, popř. závěry, provádějí instrumentální a vokální skladby střední a vyšší střední náročnosti. Jsou schopni zaujmout kritický postoj k interpretačním a kompozičním kreacím různých stylových a žánrových zaměření a vyjadřují jejich estetický a sociologický dopad. Provádějí osvětovou a další hudebně popularizační činnost pro nejširší veřejnost. Jsou schopni samostatně vyhledávat důležité informace týkající se zkoumané problematiky, studovat odbornou literaturu, interpretovat ji a aplikovat na řešení zvoleného tématu z oblasti hudby, sepsat rozsáhlejší odborný text. Na základě apercepce hudebních kreací se vytváří odborné i vkusové postoje, které se průběžně rozvíjejí a tvarují v konfrontaci s postoji vyučujících i spolužáků. Na základě uvedeného procesu jsou schopni vyjádřit vlastní názor a aplikovat jej na řešení hudebně teoretického či praktického problému. Absolventi jsou schopni zhodnotit své komunikační dispozice a rozvíjet své komunikační dovednosti, využívat zásad techniky práce s hlasem, prostředků neverbální komunikace, shromažďovat a kriticky analyzovat informace v týmu, formulovat argumenty a veřejně prezentovat, evaluovat týmovou práci. Jsou schopni formulovat a upravovat svá odborná sdělení podle situace a zaměření. Mají kompetence v jednom ze čtyř nabízených světových jazyků na úrovní B2. Jsou schopni publikovat hudební informace i kritická stanoviska v médiích.

Profil a uplatnění absolventa – oboru Hudba se zaměřením na vzdělávání:

Cílem studia profesní zaměřenosti je příprava odborných pracovníků pro oblast hudební kultury. Systém esteticko-historických, teoretických a dovednostně-praktických disciplín je doplněn o poznatky z organizování kulturního života a aktuální problematiku hudební kultury regionu. Absolventi se mohou uplatnit jako odborníci na krajských či městských úřadech, v kulturních zařízeních, uměleckých agenturách, v kulturních rubrikách informačních médií. Získané vědomosti a praktické dovednosti ovšem vytvářejí i dobré předpoklady pro další studium v navazujících učitelských programech magisterských.

 

Podmínky přijetí, požadavky k talentové zkoušce

A.     Písemný test

Bezpečná znalost hudební teorie ověřovaná formou testu (volba odpovědi ze čtyř nabídnutých možností) v rozsahu publikace ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 8. vyd. Praha: Editio Bärenreiter, 2003. ISBN 80-86385-21-3 (znalost not v G a F klíči , intervalů, trojzvuků s obraty, ze čtyřzvuků D7 s obraty, stupnic dur a moll, paralelních a stejnojmenných, základního italského názvosloví z oblasti dynamiky aj.). Maximální počet bodů je 40.

B.      Zkouška z hudebnosti - ústní

 1. hlasová disposice – uchazeč si připraví a se smyslem pro přednes zazpívá bez doprovodu dvě lidové písně odlišného charakteru (rychlá, pomalá)
 2. správná vokální reprodukce zahraných tónů v rozsahu klaviatury (přenos do vlastního rozsahu),
 3. sluchová analýza dvojzvuku, trojzvuku, příp. čtyřzvuku a vokální reprodukce kteréhokoliv tónu ze znějících dvojzvuků a vícezvuků
 4. intonace a analýza intervalů (čistých, velkých a malých) vzestupných i sestupných,
 5. intonace a sluchová analýza trojzvuků dur, moll v základním tvaru i v obratech, zvětšeného a zmenšeného kvintakordu
 6. schopnost rozvíjení hudebních myšlenek improvizačním způsobem do větších celků (perioda),
 7. schopnost reprodukce melodicko-rytmických útvarů (např.: dvoutaktí, čtyřtaktí).
 8. smysl pro rytmus – schopnost správné reprodukce různých předehraných rytmických útvarů, reprodukce (z listu) rytmického cvičení nebo zápisu melodie.
 9. všeobecná orientace v hudebním životě

Maximální počet bodů je 20.

C.      Zkouška ze hry na nástroj

 •  Klavír:

Stupnice dur i moll rovným pohybem nebo protipohybem, akordy ke stupnicím (tenuto, staccato, rozloženě; případně velký rozklad rovným pohybem nebo protipohybem), dvě etudy (úroveň sbírky C. Czerny, op. 261, 849, 821, 299..., popř. Cramer), dvě skladby různého slohového období (baroko, klasicismus, romantismus, 20. stol. apod.), hra z listu (na úrovni 1. až 2. roč. ZUŠ), improvizace elementárního doprovodu lidové písně (i v transpozici). Etudy a přednesy mohou být hrány z not.

 • Jiný nástroj:

Stupnice, akordy, dvě etudy, dvě přednesové skladby na úrovni absolutoria I. cyklu ZUŠ, hra z listu. Zvýhodněni budou ti, kteří prokážou i určitou dovednost ve hře na klavír. Maximální počet bodů je 20.

Vzorový test: zde


Uchazeči přinesou ke zkoušce:

Svůj vlastní přenosný hudební nástroj a veškerý u zkoušky hraný notový materiál. Klavírní doprovod ke zkoušce z jiného nástroje (flétna, klarinet, housle, aj…) si uchazeč zajišťuje sám.

Nález od lékaře – foniatra, ORL – o hlasových předpokladech pro studium hudební výchovy – ne starší než 3 měsíce (odevzdá při prezenci na katedře).

 

Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2017/2018 najdete zde

 

Patička