Přejít k obsahu

 width=

Mezinárodní konference Ženské téma ve výchově a vzdělávání

Naděžda Morávková

Ve dnech 12. – 13. 6. 2017 pořádala KHI FPE ZČU v Plzni konferenci Ženské téma ve výchově a vzdělávání. Téma je součástí dlouhodobého výzkumného zaměření katedry historie směrem k dějinám regionálního školství, vedeného na Fakultě pedagogické ZČU. Oba aspekty tématu jak gender dějiny, tak dějiny regionálního školství patří k předním soudobým badatelským trendům a v jejich rámci se již uskutečnilo na katedře v nedávné době několik úspěšných odborných konferencí a vyšlo několik monografií.[1] 

Studenti, pro které byla konference především plánována, započali první výzkumné kroky směrem k tématu konference v září 2016 v semináři dr. Morávkové. Nejúspěšnější z nich svůj výzkum rozšířili v LS 2016/2017 a následně prezentovali jeho výsledky před reprezentativním auditoriem – významnými odborníky v rámci tématu, a to nejen plzeňskými, jakými jsou např. PhDr. Karel Řeháček, PhDr. Dagmar Hudecová, Mgr. Petr Hubka či Mgr. Jiří Hlobil, ale i ze spřátelených univerzit v Opavě, Hradci Králové, Brně, zejména prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. Účast přijali také odborníci z univerzity v polské Vratislavi a univerzity v německém Bamberku, zejména Dr. Ryszard Gladkiewicz, předseda Česko-polské učené společnosti či Mgr. Jadwiga Dunaj. Konference tak nabyla mezinárodního charakteru a těšila se velkému zájmu studentů bakalářského i magisterského programu.  width=

Pro studenty představovala další užitečnou příležitost proniknout do praxe moderního vědeckého výzkumu a interpretace jeho výsledků, k čemuž se je snaží katedra vést. Studentské příspěvky střídaly mistrovské lekce odborníků a ukázaly, že studentský výzkum může být nejen nástrojem výchovy a edukace budoucích badatelů, ale také cenným prvovýzkumem a cestou k získávání významných pramenů. Z osobních pozůstalostí a pamětnických zdrojů vytěžili studenti velmi zajímavý materiál. Přínosem bylo i to, že se jednalo o téma, kde byla prezentována i problematika oborové didaktiky. Ta bývá zanedbávána na historickém vědeckém poli a katedra historie FPE ZČU je jedním z několika pracovišť (katedry historie či společenských věd pedagogických fakult v Praze, Ostravě, Olomouci, Brně a Ústí nad Labem), kde je hmatatelněji rozvíjena. Výstupem z konference bude monografie o problematice a dějinách ženského školství na přelomu 19 a 20. století, zejména na příkladu našeho regionu, jež bude k tisku připravena koncem roku 2017. Na úspěšnou konferenci by katedra v budoucnu ráda navázala další etapou výzkumu, totiž tématikou ženské problematiky v dějinách školství regionu v druhé polovině 20. století a plánovanou výstavou v rámci tématu.

[1]Např. MORÁVKOVÁ, Naděžda - ŘEHÁČEK, Karel.  Osobnosti plzeňského vysokého školství, díl 2. Praha: viaCentrum, 2014. 269 s.  ISBN 978-80-87646-04-5.; MORÁVKOVÁ, Naděžda. Václav Čepelák a katedra historie plzeňské pedagogické fakulty. Praha-Plzeň: viaCentrum pro Západočeskou univerzitu v Plzni, 2016. 315 s. ISBN 978-80-87646-13-7.; a další.

 width=

Studentská vědecká konference: Militarismus a branné prvky v socialistickém vyučování v době studené války

Naděžda Morávková

Ve dnech 16. - 17. června 2016 pořádala katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a její Středisko orální historie SOHI ve spolupráci s odbornou asociací Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe studentskou vědeckou konferenci na téma Militarismus a branné prvky v socialistickém vyučování v době studené války. Konference představila výsledky více než ročního výzkumu studentů i akademických pracovníků katedry a střediska SOHI, ale též výzkum kolegů z univerzity ve Vratislavi a univerzity ve Varšavě. Díky účasti výboru asociace Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe se studentským výstupům dostalo velmi erudovaného auditoria, z českého i polského akademického prostředí, nejen z řad vyučujících z českých i polských univerzit včetně Karlovy v Praze a Masarykovy v Brně, ale i z řad odborníků Akademie věd České republiky.  Jednání probíhalo na půdě Fakulty pedagogické ZČU, ve Veleslavínově ulici v Plzni. Dvoudenní program zahájil a rovněž zaštítil děkan pedagogické fakulty, pan RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.

K nejzajímavějším vystoupením bezesporu patřily příspěvky prvního dne. PhDr. Karel Řeháček z KHI přednesl téma Válečný tělocvik a vojenská příprava mládeže v letech 1914-1918, jež celý výzkum začlenilo do širšího kontextu dějin vyučování dvacátého století v regionu. Pro studenty zde byla velmi inspirativní špičková erudice v práci s archivním pramenem, kterou rovněž dr. Řeháček jako pracovník Státního oblastního archivu v Plzni studentům dlouhodobě a trpělivě předává. Příspěvek dr. Lucyny Biały z vratislavské univerzity nazvaný Przysposobienie wojskowe podczas zabawy – na przykładzie działalności „Klubu Pancernych” představil dobové způsoby využívání televizního média v rámci ideové a branné přípravy ve vyučování a výchově mládeže v Polsku. Vzbudil živou diskusi zejména mezi starší, pamětnickou částí auditoria. Dr. Anna Jabłoński z téže univerzity navázala na téma příspěvkem Polskie podręczniki szkolne z zakresu przysposobienia obronnego w latach 1982-1989. Na závěr bohaté diskuse účastníci konstatovali, že problémy spojené se zařazováním sledovaného tématu do dobových učebnic byly v obou zemích velmi podobné, takřka totožné. Téma dále rozvíjela po přestávce didaktička katedry historie PaedDr. Helena Východská ve svém příspěvku Třídní boj v socialistických učebnicích dějepisu.

 width=

I ona se dočkala značného zájmu v diskusi a komparace učebnic českých a polských. Ze studentských příspěvků zde zdůrazníme zejména vystoupení čerstvých absolventek magisterského studia učitelství dějepisu na FPE ZČU Mgr. Kateřiny Šabatové a Mgr. Aleny Navrátilové. Prvně jmenovaná se zabývala rovněž tématikou učebnic - Militaristické prvky v textech českých učebnic matematiky, Mgr. Navrátilová pak branností coby vyučovacím předmětem Výuka branné výchovy v ČSSR. Auditorium ocenilo u těchto dvou příspěvků zejména rozsáhlost a pečlivost výzkumu, který zpracování tématu předcházel. Značné pozornosti v rámci diskuse se dostalo i příspěvku Brannost podle paragrafů PhDr. Miroslava Breitfeldera, Ph.D. z katedry historie FPE ZČU. Také on zasadil problematiku do kontextu širšího didaktického i odborného výzkumu katedry. Závěry konferenčního jednání a vybrané příspěvky budou publikovány a zprostředkují tak výstupy bádání další odborné veřejnosti.

Za zmínku stojí doplňkový program konference, zejména páteční exkurze do tzv. Atommuzea v Míšově. Muzeum bylo slavnostně otevřeno 17. srpna 2013 a nachází se v někdejším vojenském prostoru Brdy. O jeho vznik několik let usilovala a nyní je provozuje skupina dobrovolných nadšenců sdružených v Nadaci Železné opony. V době studené války zde byly skladovány sovětské jaderné hlavice, které měly být připraveny k odpalu z nedaleké sovětské raketové základny v Rokycanech. Účastníci konference s provozovateli řešili zajímavé invence v oblasti didaktického potenciálu expozice a otázky vzájemné spolupráce.

 width=

Konference byla součástí širšího výzkumného programu katedry historie FPE ZČU, který se snaží přispět k problematice dějin vyučování a vývoje vyučovacích médií ve dvacátém století. Kromě práce s archivními materiály badatelé katedry využívají možnosti svého Střediska orální historie a aplikují metody práce s pamětníky. Ty jsou zejména pro mladší období zmíněného badatelského zájmu velmi efektivní.

Malou obrazovou dokumentaci lze snadno dohledat v naší Galerii...

 
 

„SVOBODA“

Odborná historická konference k 70. výročí osvobození Československa,

kterou pod záštitou ZČU v Plzni, Magistrátu města Plzně a Velvyslanectví Belgického království pořádá katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské unierzity v Plzni dne 5. května 2015 v aule budovy ZČU v Plzni, Jungmannova 1, od 10:00 hod.

Program:

10:00 Key Note: Dave Warner, Kapitein-Commandant, Militair Repetitor Leerstoel Geschiedenis Royal Military Academy
Pracovní tábory při Metal Werk I a Metal Werk II Holýšov, Lukáš Taitl (ZČU)
Osvobození Plzně 6. 5. 1945 v zrcadle amerického tisku a tajných dokumentů ministerstva zahraničí, prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. (ZČU)
Koncentrační a zajatecké tábory Holýšov 1944-1945, Mgr. Josef Hais (DD Holýšovska)
Heinrich Lübke a Holýšov. Čtvrt století poté… PhDr. Karel Řeháček (SOA Plzeň)
Vzpomínky na osvobození Plzně a příjezd spojeneckých vojsk, prof. PhDr. Tomáš Jílek, CSc. (ZČU)
Češi v koncentračním táboře Flossenbürg, Jan März (ZČU)
Holýšov - malé město s bohatou historií. Válečné dění v Holýšově a jeho vliv na současnost, Ondřej Švarc, Masarykovo gymnázium Plzeň
Pracovní tábory na Plzeňsku. Bc. Kateřina Šabatová (ZČU)
Konec války: pochody smrti, PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. (ZČU)
Role a osudy polských oddílů působících za druhé světové války v Čechách, Mgr. Michal Louč, Univerzita Pardubice
14:00 Zdravice belgických veteránů 2. světové války, zdravice velvyslankyně Belgického království, zdravice děkanky FPE ZČU
Diskuse, závěr

Plakát ke stažení či nahlédnutí...

 

 


Didaktická konference POST ILLA VERBA

Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně Vás zveme na didaktickou konferenci s názvem POST ILLA VERBA, pořádanou při příležitosti události č. 1 v letošním „historickém kalendáři“, totiž 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, Katedrou historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Konference je určena především pro učitele dějepisu základních a středních škol v západních Čechách.

Našim hlavním cílem je zorganizovat zajímavý workshop didaktických nápadů pro vyučování dějepisu, vlastivědy a dalších spřátelených předmětů. Vítány jsou jak ucelené konferenční příspěvky, tak prezentace zcela dílčích aktivit, které ve vyučování o Janu Husovi skutečně využíváte.

Obraz českého reformátora v dnešním vyučování dějepisu považujeme za velmi zajímavé a nosné téma. Také prezentace různorodých metod a dílčích didaktických nápadů k tomuto tématu se prostřednictvím našeho jednání rozhodně může stát hodnotným obohacením Vašeho dosavadního metodického přístupu k tématickému celku husitství.

Svou účast potvrďte, prosím, vyplněním a odesláním přihlášky, která je přiložena. O registraci Vás žádám nejpozději do pátku 6. února 2015.

Na Vaši účast a na příjemný den s didaktickou tématikou se velmi těší Helena Východská.

Termín konference: čtvrtek 5. března 2015.

Mail konference : konference-janhus@email.cz

Materiály ke stažení: Plakát / Program / Přihláška


Ženy v plzeňském vědeckém a akademickém světě

Odborná konference, kterou katedra historie FPE Západočeské univerzity pořáda ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Plzni pořádají dne 11. prosince 2014 od 10,30 hodin v aule Fakulty pedagogické ZČU v Plzni v Jungmannově ulici č. 1. Konference se spojene s prezentací publikace "Osobnosti plzeňského vysokého školství II".

Program k nahlédnutí i stažení naleznete zde...

 


65 let vysokoškolské přípravy učitelů v Plzni

jest název odborné konference, na kterou katedra historie FPE Západočeské univerzity v Plzni srdečně zve studenty, bývalé absolventy, pedagogy, zaměstantce, jakož i širokou veřejnost.

Konferece proběhne 14. lisotopadu 2013 v prostorách Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni, Vejprnické ulici, v pavilonu č. 8, a to od 8:30 hod.

Podrobný program naleznete zde...


"Naše měna je pevná"
Šedesát let od první protikomunistické vzpoury v Československu.

Katedra historie FPE Západočeské university v Plzni a Středisko orální historie SOHI KHI ve spolupráci se statutárním městem Plzeň a pod záštitou primátora města Plzně zvou na mezinárodní historickou konferenci pořádanou ve dnech 31. května a 1. června 2013 v historické budově radnice města Plzně.

Materiály ke stažení:

Plakát / Přihláška / Program

 

 


Patička